Mèsi paske nou dakò ranpli sondaj anonym sa a! Lap pran nou.

Lekòl Piblik nan Brevard angaje l pou l travay ansanm ak paran yo ak tout kominote a pou sipòte elèv nou yo ak fanmi yo. Nou apresye opinyon ou e nap travay ansanm pou asire ke nou bay elèv yo bon kalite sèvis e respekte standa yo.

Y ap fè yon rezime ak tout ankèt nan distri a e yap mete rezilta a sou sit entènèt Patisipasyon Paran distri a. Rezilta chak lekòl yo pral jwenn anplwaye yo ak paran yo . Lekòl yo ap sèvi ak rezilta sondaj yo pou amelyorasyon lekòl yo e pou satisfè divès bezwen elèv yo ak fanmi yo.

 
4% of survey complete.

T