"ანონიმური ცხელი ხაზის" მეშვეობით კომპანიის თანამშრომლებს, კლიენტებს და სხვა პირებს საშუალება ეძლევათ კომპანიას შეატყობინონ საეჭვო ქმედების ან დარღვევის შესახებ. მიღებული ყველა შეტყობინება კომპანიის მიერ განიხილება კონფიდენციალურობის სრული დაცვით. ამასთანავე, თქვენ საშუალება გეძლევათ გაამჟღავნოთ საკუთარი ვინაობა ან გააკეთოთ განცხადება ანონიმურად.

* 1. შეტყობინების წარმომდგენი (სურვილისამებრ):

* 2. შეტყობინების წარმომდგენი არის:

* 3. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია (სურვილისამებრ):

* 4. გთხოვთ, მონიშნოთ საეჭვო ინციდენტის შესაბამისი სახეობა:

* 6. გთხოვთ, მიუთითოთ საეჭვო ინციდენტის ადგილი:

* 7. გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიის შესაბამისი დეპარტამენტის დასახელება და/ან სერვის ცენტრი, რომელშიც თქვენს მიერ შემჩნეულ იქნა არაკეთილსინდისიერი ან თაღლითური ქმედება:

* 8. შეტყობინება:
(გთხოვთ, შეძლებისდაგვარად სრულად აღწეროთ საეჭვო ინციდენტი, შემთხვევა ან საკითხი. მიუთითეთ თქვენს მიერ აღწერილ შემთხვევასთან დაკავშირებული პირი/პირების ვინაობა, შემთხვევის თარიღი და ადგილი, შესაბამისი დამამტკიცებელი საბუთი/დოკუმენტი ასეთის არსებობისას, ასევე თუ ვის აცნობეთ აღნიშნული ინციდენტის შესახებ)

* 9. გსურთ თუ არა რომ კომპანია დაგიკავშირდეთ აღნიშნულ საკითხზე? დადებითი პასუხის შემთხვევაში გთხოვთ მე–3 კითხვაში მიუთითოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია.

T