* 1. Naziv privrednog subjekta, sedište i adresa, broj telefona i e-mail, klasifikacija (preduzetnik, mikro, malo, srednje ili veliko pravno lice) i broj zaposlenih

* 2. Da li imate potrebe za novom radnom snagom?

* 3. Da li imate potrebu za dodatnim usavršavanjem zaposlenih iz sledećih oblasti

* 4. U kojoj meri ste zadovoljni pružanjem sledećih usluga: snabdevanje električnom energijom

* 5. Vodovod i kanalizacija

* 6. Proizvodnja i distribucija toplotne energije

* 7. Upravljanje komunalnim otpadom

* 8. Gradski i prigradski prevoz putnika

* 9. Da li smatrate da su administrativne procedure Gradske uprave grada Šapca komplikovane?

* 10. Kako ocenjujete rad Gradske uprave grada Šapca i Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj?

T