Hội Đồng Thành Phố Burien đang kêu gọi cộng đồng trả lời khảo sát ngắn này để giúp họ xác định những ưu tiên mà Hội Đồng Thành Phố Burien cần tập trung trong 12–18 tháng tới. Các câu trả lời sẽ được ẩn danh. Khảo sát sẽ kết thúc vào trưa ngày 18 tháng 3.

Hồi tháng 2, Hội Đồng Thành Phố Burien đã tổ chức một hội nghị nhìn lại, thảo luận các lĩnh vực ưu tiên cần tập trung cho Thành Phố Burien trong 12–18 tháng tới. Các nhân viên đã trình bày những báo cáo về nhiều chủ đề trong hội nghị. Hội Đồng dự định sẽ triệu tập lại một hội nghị vào cuối tháng 3 để thông qua lần cuối các ưu tiên của mình và sẽ sử dụng kết quả của khảo sát để cung cấp thông tin cho các cuộc thảo luận.

Quý vị có câu hỏi về khảo sát hoặc hội nghị của Hội Đồng? Vui lòng liên hệ địa chỉ cityclerk@burienwa.gov.

T