Όνομα φοιτητή/τριας

Διεύθυνση e-mail φοιτητή/τριας

Δώστε το URL της Μαθησιακής Ενότητας που αξιολογείτε.

Στη διαδικασία σχεδιασμού της πρακτικής σας με βάση το προσχέδιο της Μαθησιακής Ενότητας πώς θα αξιολογούσατε:
(Αφήστε περιθώρια για βελτίωση, καθώς αυτό είναι μόνο μια πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού!)

Τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών:

Το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων (βιωματικές, αναλυτικές, εννοιολογικές, εφαρμογής) που επιλέξατε:

Την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα:

Τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος:

Τις στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών;

Την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

Τον τρόπο εμπλοκής της οικογένειας των μαθητών (ως πηγή/πρότυπο μάθησης) στο μαθησιακό σας σχεδιασμό:

Τη διδακτική σας ετοιμότητα για την πρακτική άσκηση με βάση την εμπειρία σχεδιασμού που είχατε:

Τον τρόπο επαγγελματικής συνεργασίας (που προβλέπει ο σχεδιασμός σας) με το προσωπικό του νηπιαγωγείου στο οποίο θα κάνετε την πρακτική σας:

T