Όνομα φοιτητή/τριας

Question Title

Όνομα φοιτητή/τριας

Διεύθυνση e-mail φοιτητή/τριας

Question Title

Διεύθυνση e-mail φοιτητή/τριας

Δώστε το URL της Μαθησιακής Ενότητας που αξιολογείτε.

Question Title

Δώστε το URL της Μαθησιακής Ενότητας που αξιολογείτε.

Στη διαδικασία σχεδιασμού της πρακτικής σας με βάση το προσχέδιο της Μαθησιακής Ενότητας πώς θα αξιολογούσατε:
(Αφήστε περιθώρια για βελτίωση, καθώς αυτό είναι μόνο μια πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού!)

Τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών:

Question Title

Στη διαδικασία σχεδιασμού της πρακτικής σας με βάση το προσχέδιο της Μαθησιακής Ενότητας πώς θα αξιολογούσατε:
(Αφήστε περιθώρια για βελτίωση, καθώς αυτό είναι μόνο μια πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού!)

Τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών:

Το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων (βιωματικές, αναλυτικές, εννοιολογικές, εφαρμογής) που επιλέξατε:

Question Title

Το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων (βιωματικές, αναλυτικές, εννοιολογικές, εφαρμογής) που επιλέξατε:

Την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα:

Question Title

Την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα:

Τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος:

Question Title

Τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος:

Τις στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών;

Question Title

Τις στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών;

Την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

Question Title

Την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

Τον τρόπο εμπλοκής της οικογένειας των μαθητών (ως πηγή/πρότυπο μάθησης) στο μαθησιακό σας σχεδιασμό:

Question Title

Τον τρόπο εμπλοκής της οικογένειας των μαθητών (ως πηγή/πρότυπο μάθησης) στο μαθησιακό σας σχεδιασμό:

Τη διδακτική σας ετοιμότητα για την πρακτική άσκηση με βάση την εμπειρία σχεδιασμού που είχατε:

Question Title

Τη διδακτική σας ετοιμότητα για την πρακτική άσκηση με βάση την εμπειρία σχεδιασμού που είχατε:

Τον τρόπο επαγγελματικής συνεργασίας (που προβλέπει ο σχεδιασμός σας) με το προσωπικό του νηπιαγωγείου στο οποίο θα κάνετε την πρακτική σας:

Question Title

Τον τρόπο επαγγελματικής συνεργασίας (που προβλέπει ο σχεδιασμός σας) με το προσωπικό του νηπιαγωγείου στο οποίο θα κάνετε την πρακτική σας:

T