Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Sjeverna Istra“, u suradnji s Veleučilištem u Rijeci i Poljoprivrednim odjelom u Poreču, provodi anketu među vinarima i vinogradarima s područja koje obuhvaća LAG, a to su gradovi  Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općine Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana, Lanišće, Oprtalj-Portole, Vižinada-Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega  i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica.

Anketa se provodi u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ koji je financiran sredstvima Istarske županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. 

Cilj projekta je upoznavanje vinara i vinogradara s LAG područja sa metodom primjene pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog prostora u vinogradima te prikaz pozitivnih i negativnih aspekata ove agortehničke mjere. Anketiranjem se želi utvrditi postoji li podrška za informiranjem i educiranjem o spomenutim metodama.

Ako ste vinar odnosno vinogradar koji djeluje na LAG području molimo Vas da odvojite 10-ak minuta svog vremena i odgovorite na anonimni anketni upitnik. Vaši se odgovori smatraju tajnima što znači da nitko neće saznati vaše ime niti dobiti uvid u odgovore.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na SVA postavljena pitanja jer samo Vaša potpuna suradnja može jamčiti da će ovo istraživanje biti uspješno provedeno, a u skladu s time i društveno korisno i odgovorno.

Hvala na suradnji i utrošenom vremenu!
LAG "Sjeverna Istra"

Question Title

* 1. Ime grada ili općine u kojoj živite:

Question Title

* 2. Dob:

Question Title

* 3. Spol:

Question Title

* 4. Koja je razina Vašeg obrazovanja?

Question Title

* 5. Kojom se proizvodnjom bavite?

Question Title

* 6. Koliko se godina bavite vinogradarstvom?

Question Title

* 7. U koju grupu spada površina/e na kojoj uzgajate vinovu lozu? 

Question Title

* 8. Kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje se bavite?

Question Title

* 9. Ukoliko planirate prijeći na neki drugi sustav poljoprivredne proizvodnje, koji je to sustav?

Question Title

* 10. Kada bi bili zadovoljeni uvjeti koji su Vam važni, biste li bili zainteresirani prijeći na ekološko vinogradarstvo?

Question Title

* 11. Molimo navedite tri najznačajnija problema s kojima se susrećete svake godine u zaštiti vinove loze kod:

Question Title

* 12. Koristite li pokrovne usjeve u Vašem vinogradu?

Question Title

* 13. Ukoliko koristite pokrovne usjeve, koje usjeve koristite?

Question Title

* 14. Molimo Vas navedite zbog čega koristite pokrovne usjeve ili zatravljivanje, ukoliko ih koristite.

Question Title

* 15. Molimo, navedite koji su razlozi NE korištenja pokrovnih usjeva ili zatravljivanja ukoliko ih NE koristite. 

Question Title

* 16. Jeste li zainteresirani za pohađanje seminara i radionica o korištenju pokrovnih usjeva?

Question Title

* 17. Smatrate li da bi Vam informiranje na temu zatravljivanja i korištenja ostalih pokrovnih usjeva pomogla u odluci za usvajanje ili ne usvajanje primjene ove metode?

Question Title

* 18. Imate li potreba za konstantnom edukacijom (npr. jednom godišnje) na temu primjene pokrovnih usjeva u vinogradima?

Question Title

* 19. Smatrate li korisnima aktivnosti ovog projekta (edukacija, primjeri dobre prakse, kreiranje vodiča)?

Question Title

* 20. Koje bi Vas buduće teme seminara i radionica zanimale i pomogle Vam u uzgoju vinove loze?

T