Този тест е предназначен за предприемачи и мениджъри, които желаят да проверят нивото си на компетентност в медийната и креативните индустрии. Избрани са 65 компетенции, които сме приели за особено важни. След приключване на теста ще получите точки, които ще определят в проценти съответствието на Вашия профил с този на успешните предприемачи и мениджъри в тези индустрии.

Моля отговорете на въпросите достоверно и честно. Интерпретирайте след това резултата си и вземете информирано решение в какво да подобрите квалификацията си или да придобиете нови компетенции.

Макар и малко по-продължителен от една кратка анкета, този тест няма претенции за изчерпателеност, но може да помогне на всеки, който е любопитен да провери доколко е подходящ за предприемач в тези индустрии. Не забравяйте, че какъвто и да е вашият краен резултат, вече сте победител, защото сте взели участие в процес на самооценка.

Очакваното време за отговори на въпросите е 10 минути.

Пожелаваме успех!

Question Title

* 1. Умея да използвам всяка нова възможност, появила се след проучване на социалните, културните и икономическите аспекти в медийната и креативните индустрии?

Question Title

* 2. Мога да разпознавам новите потребности и предизвикателства, които са потенциал за създаване на стойност в тези индустрии?

Question Title

* 3. Умея да насърчавам иновативността като свързвам различни елементи на медийната и креативната екосистема за да генерирам нови възможности и решения?

Question Title

* 4. Имам способността да предвиждам тенденциите и да идентифицирам липсите на медийния и креативния пазар, за да предлагам иновации в съдържанието, продуктите или услугите?

Question Title

* 5. Запознат съм с нововъзникващите цифрови медийни и креативни платформи и ги използвам за иноватинво създаване на стойност?

Question Title

* 6. Умея да предвиждам бъдещите възможности и тенденции в тези индустрии и на тази база да си поставям дългосрочни цели?

Question Title

* 7. Мога да разработя разпознаваема и мотивираща бизнес визия, която да бъде в съответствие с динамиката в тези индустрии?

Question Title

* 8. Умея да разработвам сценарии и на тази база да вземам стратегически решения за разработване на нови съдържание, продукти и услуги в тези индустрии?

Question Title

* 9. Умея да споделям бизнес стратегията си с екипа, с другите заинтересовани страни и с клиентите в тези индустрии?

Question Title

* 10. Непрекъснато се усъвършенствам и адаптирам своята визия на база на знание за новите тенденции и обратната ми връзка с пазара?

Question Title

* 11. Умея да правя оценка на социалната, културната и икономическата стойности на иновациите в тези индустрии?

Question Title

* 12. Мога да разпозная потенциала за въздействие на новите идеи в тези индустрии и да идентифицирам съответна подходяща стратегия?

Question Title

* 13. Умея да разработвам анализи и оценки за осъществимост и мащабируемост на бизнес идеите в контекста на тези индустрии?

Question Title

* 14. Умея да поощрявам екипа си в изграждане на "култура на включване и откритост" с цел разнообразяване на гледните точки и бизнес идеите в тези индустрии?

Question Title

* 15. Прилагам интердисциплинарни знания и прозрения за използване стойността на идеите и възможностите, специфични за тези индустрии?

Question Title

* 16. Способен съм да генерирам креативни идеи и да използвам разнообразни възможности за създаване на съдържание, продукти и услуги в тези индустрии?

Question Title

* 17. Мога да експериментирам и итеративно да усъвършенствам бизнес концепциията си за тези индустрии?

Question Title

* 18. Умея да преодолявам границите на конвекционалното мислене. Начинът ми на мислене се основава на любопитство, способност за поемане на риск и оригиналност?

Question Title

* 19. Умея да интегрирам различни области на познанието и разнообразни ресурси за да постигна интердисциплинарни иновации за медийно съдържание, услуги и продукти в креативните индустрии?

Question Title

* 20. Прилагам "дизайн мислене" и други творчески методи за решаване на специфичните проблеми в тези индустрии с цел разработване и внедряване на пробивни решения за тях?

Question Title

* 21. Насърчавам с успех сътрудничеството и работата в екип и използвам ефективно колективния интелект при реализиране на проекти в тези индустрии?

Question Title

* 22. Чрез организиране и да поддържане на устойчиви мрежи от организации и професионалисти съумявам да улесня обмяната на идеи и ресурси и да подкрепя създадаването на нови партньорства в тези индустрии?

Question Title

* 23. Умея да култивирам "култура на доверие, уважение и приобщаване" с цел по-добро сътрудничество с останалите "играчи" в тези индустрии?

Question Title

* 24. Умея да водя ефективна комуникация и преговори и да споделям общите интереси и цели с другите участници пазара на тези индустрии?

Question Title

* 25. Умея да използвам цифрови платформи и инструменти, специфични за тези индустрии с цел улесняване на виртуалното сътрудничество, дистанционна екипна работа и ангажиране на ползвателите?

Question Title

* 26. Имам умения и нагласа за проактивно иницииране на процеси и дейности, стимулиращи създаването на иновации в тези индустрии?

Question Title

* 27. Умея да прилагам "мислене за растеж" и мога да разглеждам предизвикателствата в тези индустрии като възможност за лично и професионално развитие?

Question Title

* 28. Имам силна мотивация и автономност в преследването на цели, преодоляването на пречки и търсенето на иновативни решения в тези индустрии?

Question Title

* 29. Поемам пресметнати рискове и се уча от неуспехите за подобряване на продуктите и услугите и за предприемане на нови опити в тези индустрии?

Question Title

* 30. При неуспех проявявам упоритост и постоянство в следването на начертания път и получаване на заложените резултати ?

Question Title

* 31. Умея да си поставям ясни, измерими и постижими цели (дългосрочни, средносрочни и краткосрочни) за реализирането на проекти в тези индустрии?

Question Title

* 32. Зная как да разработя стратегически план за действие, който да включва ключови етапи, задачи, срокове и разпределни ресурси в тези индустрии?

Question Title

* 33. Умея да правя мониторинг на напредъка, да адаптирам планове, да осигурявам изпълнение на задачи и да постигам резултати в тези индустрии?

Question Title

* 34. Умея да разпределям ефективно човешки, финансови и технологични ресурси с цел оптимална производителност и постигане на заложените резултати при изпълнение на проекти в тези индустрии?

Question Title

* 35. Притежавам организационни умения, умения за ефективно управление на времето и техники за управление на проекти в тези индустрии?

Question Title

* 36. Умея да насърчавам сътрудничество и работа в екип чрез цифрови инструменти и платформи за тези индустрии?

Question Title

* 37. С помощта на цифрови технологии мога да участвам в разработване на съвместни ресурси, идеи и съдържание в тези индустрии?

Question Title

* 38. Успешно ползвам цифрови инструменти за виртуални срещи, мозъчна атака, колаборативно управление и дистанционна работа по проекти в тези индустрии?

Question Title

* 39. Зная как се насърчават съвместни цифрови практики, умея да вземам предвид различните гледни точки и да използвам таланти в тези индустрии?

Question Title

* 40. Успешно мога да комуникирам, умея да слушам активно и да разрешавам конфликти за по-добро цифрово сътрудничество в тези индустрии?

Question Title

* 41. Умея да споделям данни, информация и цифрово съдържание, използвайки подходящи цифрови платформи и технологии в тези индустрии?

Question Title

* 42. Умея да прилагам добри практики за "рефериране и приписване (вменяване)", когато споделям цифрови ресурси в тези индустрии?

Question Title

* 43. Умея да изпълнявам посредническа роля за подготвка и разпространение на цифрово съдържание до специфичната аудитория в тези индустрии?

Question Title

* 44. Умея да насърчавам отворения достъп и отговорното споделяне на цифрови ресурси, като същевременно зачитам правата на интелектуалната собственост в тези индустрии?

Question Title

* 45. Имам умения в управлението на данни, курирането на съдържание и в цифровия разказ, с което прилагам добри практики за споделяне в тези индустрии?

Question Title

* 46. Мога да се включвам и участвам в смислени съвместни действия и комуникация, използвайки различни цифрови технологии в тези индустрии?

Question Title

* 47. Умея да адаптирам комуникационни стилове и стратегии в различен цифров контекст и за различни целеви групи в тези индустрии?

Question Title

* 48. Умея  да ползвам инструменти за цифрова комуникация в т.ч. имейл, незабавни съобщения, видеоконференции и социални медийни платформи?

Question Title

* 49. Зная и мога да популяризирам цифровия етикет и да поддържам онлайн професионализъм при съвместна дейност с цел култивиране на положителни цифрови взаимодействия в тези индустрии?

Question Title

* 50. Имам знания и умения за активно онлайн слушане, съпричастност и ефективно виртуално представяне, за да мога да съпреживявам цифровите взаимодействия в тези индустрии?

Question Title

* 51. Мога да използвам цифрови инструменти и технологии за насърчаване на творчеството, иновациите и създаването на знания в тези индустрии?

Question Title

* 52. Притежавам когнитивни умения, както и умения за решаване на проблеми в цифрова среда, за да разбирам и да мога да се справям с концептуални проблеми, специфични за тези индустрии?

Question Title

* 53. Имам умения в "дизайн мислене" и в използването на подход, насочен към потребителя за да разработвам иновативни процеси и продукти за тези индустрии?

Question Title

* 54. Умея да експериментирам и да прилагам нови цифрови приложения и платформи в тези индустрии?

Question Title

* 55. Способен съм да участвам в колаборативно генериране на нови идеи и разработване на прототипи на иновативни решения за тези индустрии?

Question Title

* 56. Умея да правя анализ и оценка на потребностите за прилагане на цифрови инструменти и технологии в тези индустрии?

Question Title

* 57. Умея да оценявам, избирам и къстамизирам цифрови инструменти и да подобрявам достъпа при появата на нови потребности в тези индустрии?

Question Title

* 58. Запознат съм достатъчно добре с новите технологии и техните потенциални приложения за решаване на предизвикателства, специфични за тези индустрии?

Question Title

* 59. Способен съм да въвеждам и интегрирам технологични решения в дейността си в отговор на идентифицираните потребности в тези индустрии?

Question Title

* 60. Умея да отстранявам грешки и да адаптирам цифровата си среда към решаване на индивидуални и организационни потребности в тези индустрии?

Question Title

* 61. Имам  умения да откривам и осигурявам физически, интелектуални и цифрови ресурси, необходими за проектите в тези индустрии?

Question Title

* 62. Умея да разпределям и използвам ресурси с цел намаляване на отпадъците, създавани в/от тези индустрии?

Question Title

* 63. Имам знания и умения за разрабтване на стратегии за ефективно управление на ресурсите в тези индустрии?

Question Title

* 64. Умея да създавам стратегически партньорства и съвместна дейност за осигуряване на допълнителни ресурси, опит и канали за разпространение в тези индустрии?

Question Title

* 65. Имам нагласа за непрекъснато подобряване на личните и организационните си компетенции с цел по-ефективно използване на наличните ресурси в тези индустрии?

T