1. Αξιολόγηση από Υπεύθυνο Προγράμματος

* 1. Στοιχεία Υπευθύνου Προγράμματος

* 2. Φύλο:

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος & Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ
Α. Αξιολόγηση Προγράμματος

* 4. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Γενική εντύπωση από το Πρόγραμμα
Βαθμός κάλυψης των θεματικών αντικειμένων
Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους άλλους συμμετέχοντες

* 5. Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διεξαγωγή των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος ήταν:

Β. Αξιολόγηση Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ – Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Καταρτιζομένων

* 6. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποια η γνώμη σας για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη των διαδικασιών εντός του ΠΚΕΕΠ
Καταλληλότητα χώρων διδασκαλίας
Γραμματειακή υποστήριξη – Εξυπηρέτηση

* 7. Επιλέξτε τον βαθμό που κατά την κρίση σας, αντιπροσωπεύει περισσότερο τους εκπαιδευτές σε κάθε πρόταση:

  Μικρή Κανονική Μεγάλη
Προσαρμοστικότητα: Προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές των καταστάσεων και των καθηκόντων;
Συνεργασία: Συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους και την ιεραρχία χωρίς να δημιουργούν προβλήματα;
Υπευθυνότητα: Σε ποιο βαθμό αντεπεξέρχονται στις εργασίες που ανέλαβαν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα;
Προδιάθεση και Νοοτροπία: Σε ποιο βαθμό αποδέχονται οδηγίες; Έχουν προδιάθεση να δεχτούν συμβουλές για την προσωπική τους βελτίωση; Συμβάλλουν στην ανοδική πορεία της του σχεδίου κατάρτισης;
Πρωτοβουλία: Προβλέπουν τις ανάγκες του τμήματος; Παίρνουν πρωτοβουλίες όταν το απαιτούν οι συνθήκες;
Κριτική Ικανότητα, Λογική: Αξιολογούν τα προβλήματα και τα χειρίζονται πρακτικά με ελάχιστη επίβλεψη;
Επιδεξιότητα: Κατά πόσο τα προσόντα εναρμονίζονται με αυτά που απαιτούνται από τις υπευθυνότητες των εκπαιδευτών;
Ποιότητα Απόδοσης: Κατά πόσο τους χαρακτηρίζει η ακρίβεια, η πληρότητα και η τακτικότητα;
Ποσότητα Εργασίας: Υπάρχει αναλογία στην ποσότητα της εργασίας που έχουν διεκπεραιώσει και στις απαιτήσεις της εργασίας;
Τρόπος Εργασίας: Σε ποιο βαθμό είναι ακριβής και οργανωτικός;
Ακρίβεια στην Προσέλευση: Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό αξιολόγηση περιόδου, κατά πόσο ήταν ακριβής στην ώρα προσέλευσης στους χώρους κατάρτισης;

Image

T