Consumer Satisfaction Survey

Question Title

* 1. Lub Hnub Nyoog (Date):

Date

Question Title

* 2. Thov koj qhia seb koj nyob rau txoj kev pab cuam twg:

Question Title

* 3. Qha seb koj tau txais kev paab qhov twg:

Question Title

* 4. Nyob huv BHRS, qha seb koj nyob huv chaav kev paab twg:

Question Title

* 5. Kev siv yeeb-tshuaj, qha seb koj nyob huv chaav kev paab twg:

Cheeb tsaam koj nyob:

Question Title

* 6. Txiv Neej/Qos Puj (Gender):

Question Title

* 7. Nub Nyoog (Age):

Question Title

* 8. Haiv Neeg (Race/Ethnicity):

Lug Nug Soj Ntsuam :

Question Title

* 9. Kev Paab Yooj Yim:

Yog kawg li Yog Tsis yog Tsis yog kiag li Tsis paub Tsis muaj
1. Kev teem caij ntsib kws kho mob yoojyim heev li.
2. Qhov chaw mus nrhiav kev pab cuam yoojyim heev.
3. Kuv tau txais cov kev pab cuam raws li qhov kuv xav tau.
4. Kev pab cuam muaj rau lub sijhawm haum rau kuv
5. Cov tub khiav dejnum hu xovtooj rov rau kuv tsis tshaj 24 teev.

Question Title

* 10. Kev Paab Zoo:

Yog kawg li Yog Tsis yog Tsis yog kiag li Tsis paub Tsis muaj
6. Cov tub khiav dejnum fwm thiab mloog txog kuv tej teebmeem.
7. Kuv totaub txog kuv txoj kev kho mob.
8. Kuv tso siab hlo nug txog tej kev kho kuv thiab tej tshuaj kuv noj.
9. Kuv koom tawm tswvyim txog txoj kev npaj yuav kho kuv.

Question Title

* 11. Kev Paab Tau Dlaab Tsi:

Yog kawg li Yog Tsis yog Tsis yog kiag li Tsis paub Tsis muaj
10. Kuv tus mob tsis txob kuv heev lawm.
11. Kuv caum cuag kuv lub hom phiaj.
12. Kuv muaj kev nyab xeeb txhua hnub.

Question Title

* 12. Kev Paab Txaus Sab:

Yog kawg li Yog Tsis yog Tsis yog kiag li Tsis paub Tsis muaj
13. Kuv txaus siab qhia txoj kev pab cuam ntawm lub hoobkas nov rau kuv tsev neeg los yog kuv cov phoojywg kom lawv paub txog.
14. Txawm yog kuv muaj lwm txoj kev xaiv los kuv yeej yuav rov tuaj nrhiav kev pab cuam ntawm lub hoobkas nov.
Ua tsaug rua qhov koj qha peb paub saib peb ua tau zoo npaum twg!

T