„მეცნიერება - მდგრადი განვითარებისთვის - 2024“ / „Science for Sustainable Development - 2024”

Question Title

* 1. ნაშრომის სახელწოდება/ Paper Title

Question Title

* 2. ავტორის სახელი და გვარი  / Author

Question Title

* 3. თანაავტორი (არსებობის შემთხვევაში) / Co-Author (if applicable)

Question Title

* 4. ავტორის აფილირება (უნივერსიტეტი, დეპარტამენტი) / Author’s Affiliation (Department; University)

Question Title

* 5. თანაავტორის აფილირება (უნივერსიტეტი, დეპარტამენტი) არსებობის შემთხვევაში / Co-Author’s (if applicable) Affiliation (Department; University)

Question Title

* 6. სტატუსი / Status

Question Title

* 7. აბსტრაქტი (მაქსიმუმ 250 სიტყვა, რომელიც აღწერს ნაშრომის მიზანს და ამოცანებს, ძირითად არგუმენტებს, ანალიზის ტიპსა და მტკიცებულებებს) / Abstract (max. 250 words that provides details of paper aims and objectives, central arguments, type of analysis, the evidence base for the content)
საკვანძო სიტყვა (მაქსიმუმ 5) / Keywords (max. 5)

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 8. სამეცნიერო დარგი/მიმართულება/Scientific  Discipline

Question Title

* 9. საკონტაქტო ნომერი/ Contact Number

Question Title

* 10. ელექტრონული ფოსტის მისამართი / Email Address

T