Screen Reader Mode Icon

Hais Txog Daim Ntawv Ntsuam Xyuas No

Koj raug caw tuaj koom rau hauv txoj kev txhim kho Cheeb Tsam Nroog Milwaukee Txoj Phiaj Xwm Kev Nqis Tes Rau Huab Cua 2050 (CA50). Txoj phiaj xwm yuav piav qhia txog seb Lub Cheeb Tsam Nroog li tsoom fwv puas yuav txo tau cov pa roj carbon kom tsis muaj hauv nws cov hauj lwm, thaum ua kom muaj kev vaj huam siv luag, kev ncaj ncees, thiab kev ruaj ntseg hauv zej zog. 
 
Lub hom phiaj ntawm daim ntawv ntsuam xyuas no yog kom paub ntau ntxiv txog koj cov kev paub kev pom dhau los thiab kev txhawj xeeb txog kev hloov huab cua. Qhov no yuav qhia tias Cheeb Tsam Nroog Milwaukee li kev txhim kho ntawm txoj phiaj xwm ua kom muaj huab cua sib luag thiab muaj txiaj ntsig zoo uas qhia txog kev xav tau hauv zej zog thiab qhov tseem ceeb ua ntej.
 
Kev koom nrog hauv daim ntawv ntsuam xyuas no yog kev yeem siab xwb, thiab koj cov lus teb yuav raug khaws cia yam tsis qhia npe - yuav tsis siab qhia npe los sis lwm yam ntaub ntawv txheeb qhia txog tus kheej. Thaum ua tiav daim ntawv ntsuam xyuas tiav, koj pom zoo li ntawd tej zaum Cheeb Tsam Nroog Milwaukee yuav siv koj cov lus teb los qhia rau Txoj Phiaj Xwm Kev Nqis Tes Rau Huab Cua 2050. Cov kev tshawb fawb uas tshawb pom tsuas yog muab tso rau hauv daim ntawv xaus ntsiab lus nkaus xwb.
 
Yog tias koj muaj lus nug txog daim ntawv ntsuam xyuas, thov hu rau Cheeb Tsam Nroog Milwaukee Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg ntawm sustainability@milwaukeecountywi.gov los sis 414-278-4837.
 
Yog xav paub ntxiv txog Txoj Phiaj Xwm Kev Nqis Tes Rau Huab Cua 2050, thov mus saib http://county.milwaukee.gov/climate-plan.

Question Title

* 1. Kev hloov pauv huab cua los sis huab cua uas tau txais kev cuam tshuam li cas rau koj lub neej los sis kev paub kev pom dhau los?

Question Title

* 2. Koj puas hnov tau tias muaj qee qhov kev txhawb nqa uas xav tau hauv koj lub zej zog tshwj xeeb los pab rau qhov cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua?

Question Title

* 3. Puas muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb uas koj xav qhia rau Cheeb Tsam Nroog Milwaukee li tsoom fwv txog kev phiaj xwm kev nqis tes rau huab cua?

Question Title

* 4. Koj puas muaj lus xam pom rau Cheeb Tsam Nroog Milwaukee li tsoom fwv hais txog kev tshawb fawb los sis kev koom tes hauv zej zog xav tau rau phiaj xwm kev nqis tes rau huab cua?

Question Title

* 5. Koj tus zauv chaw nyob yog li cas?

Question Title

* 7. Koj yog haiv neeg/pab pawg neeg twg? Thov xaiv tshua qhov uas raug:

Question Title

* 8. Koj puas paub tias yog neeg pauv hloov cev?

Question Title

* 9. Koj txheeb tias yog poj niam los txiv neej? Thov xaiv tshua qhov uas raug:

0 of 9 answered
 

T