Question Title

* 1. How did you hear about the 2017 Ho Chi Minh EB-5 Delegation?
1. Quý vị biết đến Hội Nghị EB-5 qua hình thức nào:

Question Title

* 2. Please specify the main reason for attending this conference:
2. Vui lòng nêu rõ lý do tham dự buổi hội nghị:

Question Title

* 3. Please indicate your overall satisfaction with this conference:
3. Vui lòng nêu rõ sự hài lòng của quý vị về buổi hội nghị này:

  Very Satisfied - Rất hài lòng Satisfied - Hài lòng Neutral - Chung chung Dissatisfied - Không hài lòng Very Dissatisfied - Rất không hài lòng
Conference Content - Nội Dung Buổi Hội Nghị
Speaker Selection - Lựa chọn những nhà diễn giả
Registration Process - Quá trình Đăng ký
Venue - Địa điểm Hội Nghị
Food & Beverage - Đồ Ăn và Thức Uống

Question Title

* 4. Would you recommend this conference to others?
4. Quý vị có sẵn lòng giới thiệu buổi hội nghị này đến bạn bè của mình không?

Question Title

* 5. What other topics or themes interest you for future conferences?
5. Những đề tài nào khiến quý vị quan tâm đến những buổi hội nghị tới?

Question Title

* 6. Do you have any suggestions or feedback for future conferences?
6. Quý vị có gợi ý hay lời nhận xét nào cho những buổi hội nghị tới không?

Question Title

* 7. (Optional) Please provide your name, title, company, and contact information:
7. (Phần không bắt buộc) Xin vui lòng để lại tên, chức vụ, tên công ty và thông tin liên lạc.

T