How did you hear about the 2017 Ho Chi Minh EB-5 Delegation?
1. Quý vị biết đến Hội Nghị EB-5 qua hình thức nào:

Question Title

* 1. How did you hear about the 2017 Ho Chi Minh EB-5 Delegation?
1. Quý vị biết đến Hội Nghị EB-5 qua hình thức nào:

Please specify the main reason for attending this conference:
2. Vui lòng nêu rõ lý do tham dự buổi hội nghị:

Question Title

* 2. Please specify the main reason for attending this conference:
2. Vui lòng nêu rõ lý do tham dự buổi hội nghị:

Please indicate your overall satisfaction with this conference:
3. Vui lòng nêu rõ sự hài lòng của quý vị về buổi hội nghị này:

Question Title

* 3. Please indicate your overall satisfaction with this conference:
3. Vui lòng nêu rõ sự hài lòng của quý vị về buổi hội nghị này:

  Very Satisfied - Rất hài lòng Satisfied - Hài lòng Neutral - Chung chung Dissatisfied - Không hài lòng Very Dissatisfied - Rất không hài lòng
Conference Content - Nội Dung Buổi Hội Nghị
Speaker Selection - Lựa chọn những nhà diễn giả
Registration Process - Quá trình Đăng ký
Venue - Địa điểm Hội Nghị
Food & Beverage - Đồ Ăn và Thức Uống
Would you recommend this conference to others?
4. Quý vị có sẵn lòng giới thiệu buổi hội nghị này đến bạn bè của mình không?

Question Title

* 4. Would you recommend this conference to others?
4. Quý vị có sẵn lòng giới thiệu buổi hội nghị này đến bạn bè của mình không?

What other topics or themes interest you for future conferences?
5. Những đề tài nào khiến quý vị quan tâm đến những buổi hội nghị tới?

Question Title

* 5. What other topics or themes interest you for future conferences?
5. Những đề tài nào khiến quý vị quan tâm đến những buổi hội nghị tới?

Do you have any suggestions or feedback for future conferences?
6. Quý vị có gợi ý hay lời nhận xét nào cho những buổi hội nghị tới không?

Question Title

* 6. Do you have any suggestions or feedback for future conferences?
6. Quý vị có gợi ý hay lời nhận xét nào cho những buổi hội nghị tới không?

(Optional) Please provide your name, title, company, and contact information:
7. (Phần không bắt buộc) Xin vui lòng để lại tên, chức vụ, tên công ty và thông tin liên lạc.

Question Title

* 7. (Optional) Please provide your name, title, company, and contact information:
7. (Phần không bắt buộc) Xin vui lòng để lại tên, chức vụ, tên công ty và thông tin liên lạc.

T