Enfòmasyon Enskripsyon

 
100% of survey complete.
Tanpri, reponn kesyon nan ti kesyonè tou kout sa a dekwa pou nou menm nan Ekip MIT-Ayiti ka rive konprann bezwen patisipan yo ansanm ak sa yo espere yo pral jwenn nan atelye a. Kesyonè sa a ap pran 10 minit kon sa nan tan w.

Mèsi!

Question Title

* 1. Tanpri, ekri non w ak siyati w:

Question Title

* 2. Ou se gason oswa fi?

Question Title

* 3. Tanpri, ekri adrès imel ou

Question Title

* 4. Tanpri, ekri nimewo telefòn ou

Question Title

* 5. Tanpri, ekri adrès lakay ou

Question Title

* 6. Eske ou deja patisipe nan youn nan atelye MIT-Ayiti ki te fèt anvan yo?

Question Title

* 7. Si ou deja patisipe nan yon atelye MIT-Ayiti, di nou nan ki dat? (Nan ki ane epi nan ki mwa?)

Question Title

* 8. Tanpri, ekri non tout enstitisyon kote w ap anseye semès sa a.

Question Title

* 9. Tanpri, ekri non tout enstitisyon kote ou te anseye pandan 5 dènye ane ki fèt pase yo (2010--2014)

Question Title

* 10. Nan ki klas ou anseye? (Tanpri, tcheke tout klas w anseye yo.)

Question Title

* 11. Konbyen tan ou genyen depi w ap anseye?

Question Title

* 12. Tanpri, ekri tit tout kou w ap anseye ane sa a:

Question Title

* 13. Nan ki sesyon ou ta renmen patisipe (biyoloji, fizik oswa matematik)?

Question Title

* 14. Ki sa w ap atann de atelye sa a oubyen ki objektif ou pou atelye sa a ?

Tanpri, voye kopi kourikoulòm vite nou ansanm ak kopi diplòm nou (nan fòma dokiman PDF oswa foto JPEG) nan adrès sa a:

mit-haiti@mit.edu

Enskripsyon ap FÈMEN nan dat VANDREDI 7 OUT 2015 oubyen lè pa gen plas ankò. Nou gen yon limit 20 patisipan nan chak disiplin (fizik, biyoloji, matematik).

VOYE DOKIMAN W YO ANVAN DAT SA A POU DOSYE W KA KONPLÈ ANVAN ENSKRIPSYON FÈMEN.

Pi bonè se gran maten.

N ap fè tou sa ki posib pou nou reponn ou sou kandidati w nan dat 15 out 2015 oswa anvan sa. Mèsi wi.

T