Lưu Ý Về Quyền Riêng Tư

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để đảm bảo tất cả thành viên trong cộng đồng đều được đại diện. Vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau, bao gồm các câu hỏi không bắt buộc, thông tin mã bưu điện, chủng tộc và giới tính, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện dịch vụ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. Chúng tôi sử dụng thông tin này như một phần của Tiêu Đề VI của Luật Dân Sự và các báo cáo cấp liên bang khác.
\ n
Thông tin được cung cấp trong cuộc khảo sát này được coi là hồ sơ công và có thể được công khai. Để biết thêm thông tin, hãy xem Luật Hồ Sơ Công, RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, hãy xem Tuyên Bố Về Quyền Riêng Rư của chúng tôi.

T