Abiso sa Pagkapribado

Kailangan namin ang inyong tulong upang matiyak na ang lahat sa komunidad ay kinakatawan. Mangyaring punan ang sumusunod na survey, pati ang opsyonal na mga tanong tungkol sa zip code, lahi, at kasarian, nang aming tuluyang mapabuti ang aming serbisyo sa lahat ng miyembro ng komunidad. Ginagamit namin itong impormasyon bilang bahagi ng Titulo VI ng Civil Rights Act at ibang pederal na pag-uulat.
Ang impormasyon na ibinigay sa survey na ito ay itinuturing na isang pampublikong rekord at maaaring sumailalim sa pampublikong paghahayag. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Public Records Act, RCW Kabanata 42.56. Upang higit pang matuto kung paano namin pinamamahalaan ang inyong impormasyon, tingnan ang aming Pahayag sa Pagkapribado.

T