መግለጺ ብሕታውነት

ኩሉ ኣባል ማሕበረሰብ ተወኪሉ ምዃኑ ኣብ ምርግጋጽ ሓገዝካ የድልየና ኣሎ። ብኽብረትካ ነቶም ከም ኣማራጺ ዝቐረቡ ብዛዕባ ዚፕ ኮድ፣ ዓሌታዊ መበቆልን፣ ጾታን፣ ሓዊሱ ነዚ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ መሊእካ ብምምላስ ንኹሎም ኣባላት እዚ ማሕበረሰብ እነቕርቦ ኣገልግሎት ኣብ ምምሕያሽ ክትሕግዘና ንላበወካ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ከም ኣካል ርእሲ ዓንቀጽ VI ኣዋጅ ሲቪላዊ መሰላትን (Title VI of the Civil Rights Act) ካልኦት ናይ ፌደራል ጸብጻብ ኣገባብራታትን ጌርና ኢና ንጥቀመሉ።
ካብ'ዚ ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ እዚ እንረኽቦ ሓበሬታ ከም ህዝባዊ መዝገብ ጌርና እንሕዞ ብምዃኑ ንህዝቢ ዕላው ክግበር ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ን Public Records Act፣ RCW Chapter 42.56 (ኣዋጅ ህዝባዊ መዝገባት) ርአ። ነቲ እትህበና ሓበሬታ ብኸመይ ከም እንሕዞ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነቲ ናይ ብሕታውነት መግለጺናርአ።

T