Form này dành cho những ai đã từng học tập/nghiên cứu/đào tạo tại cơ sở giáo dục của Australia tại Australia, Việt Nam, nước thứ ba hoặc trực tuyến đăng ký tham gia mạng lưới cựu sinh viên Australia. Tham gia vào mạng lưới cựu sinh Australia do Aus4Skills quản lý, bạn sẽ nhận được nhiều quyền lợi như:
Nếu có câu hỏi, vui lòng gửi email về alumni@australiaawardsvietnam.org
 --------------------
This form is for anyone who has studied/researched/trained at an Australian education institution in Australia, Vietnam, a third country or online to register to join the Australian alumni network. Joining the Australian alumni network managed by Aus4Skills, you will receive many benefits:
For any inquiries, please email alumni@australiaawardsvietnam.org

Question Title

* 1. Your full name

Question Title

* 3. Disability

Question Title

* 4. Your sex

Question Title

* 5. Your date of birth

Date

Question Title

* 6. Your contact information

Question Title

* 7. Your current job title

Question Title

* 8. Your current workplace

Question Title

* 10. Your institution in Australia

Question Title

* 12. If you are NOT Australia Awards holders, please attach an evidence about your course completion in Australia.
The evidence could be in PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG format.
(Ex: Your degree; certificate; letter of course completion)

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

T