Screen Reader Mode Icon

Sàng lọc những Người Tham gia Đủ Điều kiện

Chào mừng Bạn Đến với Khảo sát về Trải nghiệm của người Canada gốc Á với nạn Phân biệt Chủng tộc và Báo cáo của họ về các Sự cố Phân biệt Chủng tộc! Câu hỏi sau nhằm đảm bảo rằng bạn đã đáp ứng các tiêu chí bắt buộc cho nghiên cứu này.

Question Title

* 1.
TẤT CẢ những câu sau có đúng với bạn không?I am a person of Asian descent.
  • Tôi là người gốc Á.
  • Tôi từ 18 tuổi trở lên.
  • Tôi đã sống ở Canada trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.


0 of 35 answered
 

T