Szanowni Państwo,

          Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mają możliwość korzystania z oferty podmiotów otoczenia biznesu, które mają na celu pomoc firmom w tworzeniu, rozwoju produktów, usług, a także promocję ich rozwiązań w kraju i za granicą. Wsparcie jest coraz lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw, choć niewątpliwie wymaga stałego doskonalenia.
Usługi świadczone przez podmioty otoczenia biznesu obejmują nie tylko wsparcie  finansowe, doradztwo we wdrażaniu innowacji, komercjalizacji, czy szkolenia. Podmioty wsparcia biznesu swoją ofertę usług rozwojowych poszerzają o branżowe raporty, opracowania, możliwości możliwość korzystania z platform współpracy branżowej, spotkań branżowych, działań sieciowych czy wspólnych misji gospodarczych.

Chcemy wyjść Państwu naprzeciw i jeszcze lepiej kształtować pro-biznesową ofertę wsparcia w międzynarodowym otoczeniu.

Nasz kwestionariusz składa się z trzynastu pytań. Odpowiedzi są anonimowe i posłużą do oceny aktualności i jakości oferty podmiotów wspierających lub potencjalnie mogących Państwa wspierać. Podmioty otoczenia biznesu chcą się uczyć kształtowania podaży usług wobec rzeczywistego popytu rynkowego, a Państwa odpowiedzi są kluczowe w tym procesie.
Będą one także podstawą do negocjowania w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej zakresu nowych usług i poprawy jakości wsparcia współfinansowanego ze środków UE. Już dzisiaj dzięki Państwa głosom udało się wprowadzić nowe kategorie konkursów.

Państwa zdanie i Państwa oczekiwania traktujemy z najwyższą atencją. Poszukajmy wspólnie możliwości kształtowania w regionie pro-rozwojowych działań dla Państwa firmy. Prosimy o poświęcenie nam 6-8 minut niezbędnych dla wypełnienia formularza.
 
 
Dziękujemy za Państwa czas
Zespół projektu SMART_watch

Question Title

* 1. Proszę wpisać pełną nazwę firmy którą Pan/Pani reprezentujecie:

Question Title

* 2. Kontakt e-mailowy:

Question Title

* 3. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa jakie Państwo reprezentujecie

Question Title

* 4. Proszę wskazać główny obszar/branżę Państwa działalności:

Question Title

* 5.
Czy korzystali Państwo z usług instytucji wspierających biznes,  w szczególności podmiotów takich jak:
  • Klastry rozumiane jako przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym, jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe, strategię marketingową itd.), jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania – przykładowe klastry działające w woj. śląskim: MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych, Klaster Automotive, Klaster Nanonet.
  • Agencje Rozwoju Regionalnego - np. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
  • Centra Transferu Technologii (zlokalizowane na uczelniach) np. Centrum Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  • Izby Gospodarcze - np. Regionalna Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa 
  • Jednostki Badawczo-Rozwojowe – w zakresie oceny współpracy z gospodarką np. Główny Instytut Górnictwa, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
  • UczelnieUniwersytet Śląski w Katowicach (dział współpracy z gospodarką)
  • Parki, inkubatory technologiczne np.: Technopark Gliwice, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Question Title

* 6. Proszę wskazać podmiot/instytucję wsparcia biznesu, który Państwa zdaniem najlepiej dopasował w naszym województwie ofertę do potrzeb firm, takich jak ta, którą Państwo reprezentujecie.

Question Title

* 7. W nawiązaniu do powyższego pytania, proszę krótko uzasadnić dlaczego:

Question Title

* 8. Proszę określić jakie rodzaje usług powinny tworzyć ofertę instytucji wspierających biznes?

Question Title

* 9. W nawiązaniu do poprzedniego pytania, proszę krótko opisać, które z powyższych propozycji należy rozwinąć lub poszerzyć: 

Question Title

* 10. Proszę określić, jakich zbiorów danych/opracowań ważnych dla Państwa działalności brakuje dzisiaj. Jakie dane kontaktowe lub opracowania rynkowe/technologiczne w wymiarze krajowym i międzynarodowym mają dla Państwa wartość? Proszę wymienić.

Question Title

* 11. Proszę określić, jakich usług ważnych dla Państwa działalności brakuje dzisiaj. Jakie usługi odpłatne/nieodpłatne w zakresie biznesowym, technologicznym lub innym miałyby dla Państwa wartość? Proszę wymienić.

Question Title

* 12. Proszę określić jakie formy przekazu informacji o ofertach dostępnych od ww. podmiotów są dla Państwa najkorzystniejsze.

Question Title

* 13. W nawiązaniu do poprzedniego pytania:
Które formy przekazu informacji i w jakim zakresie uznalibyście Państwo za pomocne w prowadzeniu Państwa działalności?

Question Title

* 14. Zakładając, że oferta podmiotów wsparcia biznesu może być inwestycją Państwa firmy, proszę określić które typy usług / danych / opracowań chcielibyście Państwo pozyskać odpłatnie. Za jakie usługi /dane/ opracowania Państwa firma jest skłonna zapłacić oferującym je podmiotom wsparcia biznesu? Proszę uszeregować według ważności (od najmniej ważego aspektu - 1, do najbardziej ważnego - 7):

Question Title

* 15. Podmioty wsparcia biznesu mają świadomość, że muszą konkurować z firmami/podwykonawcami oferującymi ważne dla Państwa usługi/zbiory danych. Jakie usługi/zbiory danych, które potencjalnie mogłyby być oferowane przez podmioty wsparcia biznesu z naszego województwa pozyskujecie Państwo od innych firm/podwykonawców? Proszę wymienić.

Question Title

* 16. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco informowani o wydarzeniach i usługach realizowanych w ramach projektów realizowanych przez GAPR sp. z o.o., w tym projektu Smart_watch, prosimy o pozostawienie adresu e-mail oraz danych do kontaktu:

Question Title

* 17.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o wydarzeniach i usługach świadczonych organizowanych w ramach projektów, w tym projektu Smart_watch, którego realizatorem jest GAPR Sp. z o.o.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
Na podstawie art.13 Rozporządzenie RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GAPR; dane kontaktowe: adres e-mail: gapr@gapr.pl GAPR sp. z o.o. wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych,  z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych; dane kontaktowe: adres e-mail: iod@gapr.pl GAPR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez GAPR [art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia RODO].
W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach (pkt 2) GAPR może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom:
a) podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi informatycznej zgodnie z art. 28 Rozporządzenia RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez GAPR przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3 powyżej, tj. do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez GAPR przysługuje Pan/Panu prawo:
a) dostępu do treści danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie , klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GAPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości przesyłanie informacji o wydarzeniach i usługach świadczonych przez GAPR Sp. z o.o.<

T