Quận Fairfax đang cập nhật và kết hợp Kế hoạch Tổng thể về Xe đạp và Kế hoạch Đường mòn Toàn Quận thành một Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax. Di chuyển chủ động là di chuyển bằng các hoạt động tự hành, chủ yếu là sức người như đi bộ, đi xe đạp, lăn bánh (xe scooter/xe lăn/xe đẩy), đi bộ đường dài, chạy và cưỡi ngựa phục vụ mục đích di chuyển hoặc giải trí. Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax sẽ thiết lập một tầm nhìn và một lộ trình để thi công các con đường mòn và đường phố an toàn, thuận tiện và thú vị trong Quận.
 

Vui lòng điền vào bản khảo sát ngắn này để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của quý vị về việc di chuyển chủ động ở Quận Fairfax và suy nghĩ của quý vị về cách cải thiện điều kiện di chuyển chủ động trong Quận.

 

Sở Giao thông Vận tải Quận Fairfax (FCDOT) đảm bảo không phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình và hoạt động theo Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964 và Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA). Để yêu cầu thông tin này ở định dạng thay thế, hãy liên hệ với FCDOT theo số 703-877-5600, TTY 711.
 

T