• English
  • Español (Estados Unidos)
  • Français (Haïti)
  • Português (Brasil)
  • Tiếng Việt
  • 中文(简体)
  • 한국어

Byenveni!

Mèsi dèske ou pran yon ti tan pou konplete sondaj sa a. Pap Franswa mande Legliz Katolik la pou l kontakte plis moun posib”kit yo Katolik kit yo pa Katolik pou yo koute youn lòt e pou yo pataje sou sa fè chimen ansanm lan vle di pou Legliz la ak pou nou tout. Map ankouraje tout kwayan yo pou priye anvan nou konplete sondaj sa a, men map envite tout moun, kit ou kwè kit ou pa kwè nan Bondye, pou pataje opinyon ou. Mèsi dèske wap ede nou grandi ak rete reseptif parapò ak fason nou ka ranfòse fè chimen nou an ansanm antanke yon Legliz e antanke yon kominote imen ak yon fanmi.

Tanpri, pran yon moman pou lapriyè oswa fè refleksyon pèsonèl.

Priyè yo sijere: Vini Lespri Sen, ranpli kè Fidèl Ou yo, epi limen nan yo flanm dife lanmou w la. Voye Lespri W la, pou tout bagay ka kreye, e pou W renouvle fas latè. Amèn.

Question Title

<div style="text-align: justify;"> </div>

T