O loo faatautaia nei e le Vaega Galulue a le Fuafuaga o Upegalautele mo Amerika Samoa (ASTBS Working Group), o se porokalama a le Matagaluega o Fefaatauai’ga, lenei suesuega i le atiinae o le initaneti i Amerika Samoa. O faamatalaga mai lenei suesuega o le a faaaoga mo se malamalama i se ata o le laufanua, avanoa tatalaina, lu’itau, faaaogaina, tulaga faatāua, se tau mauagofie, ma le oo atu o le initaneti i laoa ma maota o aiga o Amerika Samoa. E 4 minute le suesuega.

Penefiti ma Lamatiaga: O i’uga o lenei suesuega o le a fesoasoani e faasino i faamuamua, lu’itau, avanoa tatalaina, ma fuafuaga autū mo le Fuafuaga o Upegalautele mo le Teritori o Amerika Samoa.

Auai lē Faamalosia: E lē faamalosia lou auai i lenei su'esu'ega.

Tuma’oti ma le Lē Faalaua’iteleina: I le faaiuga o le suesuega, o le a fesili atu e faailoa mai ou tausaga, itupā, imeli, ma le numera telefoni. O nei faamatalaga e tuu lava i lou faitalia le aumaia ma e lē faamalosia mo lou auai i le suesuega. O faamaumauga uma e faapitoa i le sui auai o le a tausi malu ma e lē tuuina atu i le lautele. O le a tatala le avanoa mo le vaega galulue ma sui faatagaina e iloilo ma fuafua faatatau ai faamaumauga. O faamaumauga, i lona tuu faatasiga, o le a faaaoga i ripoti ma lolomiga faasalalau a le Fuafuaga o Upegalautele o le Teritori, ma faasoa i faalapotopotoga ma tagata taitoatasi pe a talosagaina.

Fesili: Mo ni fesili i lenei su'esu'ega, faamolemole faafesoota’i le ASTBS i le 633.5155, imeli astbs@doc.as mo Michael McDonald poo H. Gingerlei Porter.

T