Raws li kev pom zoom ntawm American Rescue Plan Act of 2021, lub Nroog Merced tau txais cov nyiaj faib zeb li ntawm $54 lab. Cov nyiaj no tuaj yeem siv rau:
  • Pab nyiaj kho mob rau pej xeem
  • Daws kho tej kev cuam tshuam tsis zoo rau kev lag luam
  • Hloov pauv pej xeem tej kev khwv nyiaj txiag uas tau poob
  • Them nyiaj hlis siab rau cov neeg ua hauj lwm tseem ceeb
  • Nqis peev txheej tsim nyog los tsim kho kev tuam dej, kev lim dej, thiab raj hluav taws xob cab hauv av mus.
Cov ntaub ntawv uas sau los ntawm kev tshuaj ntsuam xyuas yuav pab hais qhia rau cov Board of Supervisors seb yuav siv cov ARPA nyiaj txiag kom muaj txiaj nstig ntev ntev rau cov neeg nyob hauv zos.

Question Title

* 1. Koj puas yog ib tus neeg nyob hauv Nroog Merced?

Question Title

* 2. Koj puas muaj thiab khiav ib qhov kev lag luam rau hauv Nroog Merced?

Question Title

* 3. Thov xaiv qhov chaw uas koj nyob hauv lub Nroog Merced.

Question Title

* 4. Txoj Cai Pab Cawm Teb Chaw Meskas muab nyiaj pab rau cov pab pawg hauv qab no. Thov txheeb cov pab pawg hauv qab no seb pab twg yog pab tseem ceeb tshaj hauv koj lub zos (siab tshaj plaws – 1; qis tshaj plaws – 5):

Question Title

* 5. Lub Yim Hli hnub 10, 2021, ib qhov kev pab nyiaj ARPA nrog rau kev tsim nyog siv qhov kev pab los hais qhia rau Koom Haum Thawj Saib Xyuas Nroog Merced. Thov txheeb cov pab pawg hauv qab no seb pab twg yog pab tseem ceeb tshaj hauv koj lub zos (siab tshaj plaws – 1; qis tshaj plaws – 6):

Question Title

* 6. Hauv qab no yog ib daim npe ntawv hauj lwm tab tom khiav ua kev pab nyiaj txiag ARPA. Thov mus xaiv lub npe yam hauj lwm uas koj pom tia tseem ceeb tshaj plaws rau hauv koj lub zos.

Question Title

* 7. Puas muaj lwm txoj hauj lwm los sis tej qhov teeb meem hauv koj lub  zos uas koj xav tias yuav tsum tau siv qhov nyiaj txiag ARPA los daws kho?

Thaum ua tiav, nyem “Xa”

T