အကူာ် ၂. တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်

တၢ်နီၤဖးအဒ့ဖိ ၁

ဖဲ ၂၀၁၈ အပူၤ, ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ် အုၣ်ကီၤဝဲလၢ Aurora ကမျၢၢ်ကၠိတဖၣ် (APS) ပညိၣ်ဝဲဒၣ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး အဖီခိၣ်သပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ် Aurora ပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးတဖၣ်လၢ, APS ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဆူ တီၤဖိသၣ် တုၤ ယဲၢ်တီၤ ပှၤကၠိဖိအါန့ၢ် ၁,ဝဝဝ ဂၤဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢ ၂၀၁၉-၂၀ ကၠိတၢ်မၤလိနံၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

APS မၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤအမဲရကၤ တၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ကရၢကရိ (American Institutes for Research (AIR)) လၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ တၢ်မၤအါထီၣ် ကၠိပျၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်တိာ်ကျဲၤ န့ၣ်လီၤ. လၢကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် Aurora ပှၤတဝၢအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,  AIR ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, ကၠိခိၣ်တဖၣ်, ကၠိဝံၤ အလီၢ်ခံတၢ်တိာ် ကျဲၤပှၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်, ဒီးပှၤတဝၢကရၢဖိတဖၣ် ခီဖျိ တၢ်မၤအါထီၣ် APS ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဝၢတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးပအဲၣ်ဒိး နၢ်ဟူဘၣ် နတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်လီၤ!

မ့ၢ်မတၤကြၢးမၤပှဲၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံလဲၣ်.

 တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအိၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအအိၣ်လၢ Aurora ပှၤတ ဝၢအပူၤ- စးထီၣ်လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတုၤလီၤဆူပှၤတဝၢကရၢဖိတဖၣ်, ကၠိခိၣ်တဖၣ်, ကၠိပျၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤ အပှၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးကၠိပျၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လီၢ်ကဝီၤ ပှၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ပှၤလၢအနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် မ့ၢ်ဂ့ၤ နမၤပှဲၤ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤ အိးထီၣ်လၢ ပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ!

 
လၢယကမၤပှဲၤ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအဂီၢ် ယကဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ် ကယံာ်ထဲလဲၣ်.

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤကယံာ် 30မံးနံးဃၣ်ဃၣ် လၢကမၤပှဲၤ အီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနစးထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ နပာ်ဃာ်နတၢ်စံးဆၢတဖၣ်ဒီး မၤပှဲၤ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ သမံထံတၢ်လၢခံတသ့ဘၣ်. ပမုၢ်လၢ်လၢနကမၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ နကစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်အါအါ တသ့ဖဲအသ့ န့ၣ်လီၤ.


တၢ်န့ၢ်ဘျုးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤကမၤစၢၤဝဲဒၣ် AIR, APS, ဒီး APS ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်မၤအကျဲသနူပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကရူၢ် မၤတၢ်ဆၢတဲာ် ဘၣ်ဃးဒီး ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဒိးသန့ၤ ထီၣ်အသးလၢ န တၢ်ပညိၣ်ဖီတၢၣ်တဖၣ်, နတၢ်ဘၣ်သးတဖၣ်, ဒီးတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတဖၣ်ကမၤစၢၤပှၤလၢပကနၢ်ပၢၢ်အခဲအံၤတၢ်မနုၤ မၤအသးလၢကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢပှၤတဝၢ ဒီတခါညါအပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ခွဲးဂ့ၤယာ်ဘၣ်လၢပှၤကနၢ်ဟူဒီးသ့ၣ်ညါဘၣ် နတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိ ကမိၣ်တဖၣ်, ဒီးပမုၢ်လၢ်လၢနကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ နတၢ်ထံၣ်တၢ် ဆိကမိၣ် ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တအိၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်ဆိပာ်စၢၤ မ့တမ့ၢ် တသ့ၣ်ညါဆိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤအပူၤ လၢကအိၣ်ထီၣ်ဒီးကဲထီၣ်အသးလၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤပတီၢ်မုၢ်တနံၤဘၣ်တနံၤ အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံဧါ.

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤမ့ၢ်ဒၣ်နတၢ်သးအိၣ်န့ၣ်လီၤ. နဃုထၢလၢနတနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်ဘၣ်န့ၣ်တမၤဘၣ်ဒိနၤလၢကျဲနီတဘိအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဆၢတဲာ်လၢနကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်န့ၣ်, နခီကပာ်ကွံာ်တၢ်သံကွၢ်တဘီ လၢ်လၢ် မ့တမ့ၢ် ပတုာ်တၢ်လီRဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတဘျီလၢ်လၢ်သ့လၢ တအိၣ်ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ခူသူၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့လၢကဟးထီၣ်ကွံာ်

နတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံတၢ်စံးဆၢတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ကမၤန့ၢ်အီၤသ့ထဲဒၣ်လၢပ AIR အပူၤ, ဒီးနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်တထုးထီၣ်ရၤလီၤအီၤလၢ ကမျၢၢ်အကျါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတၢ်စံးဆၢတဖၣ်တၢ်ကကျၢၢ်တံၢ်အီၤဃုာ်ဒီး တၢ်စံးဆၢအဂၤတဖၣ်လၢ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပညိၣ်တဖၣ်ဆူ APS န့ၣ်လီၤ. ပတစူးကါနမံၤလၢ တၢ်ပာ်ဖျါနီတမံၤအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤတဂၤအတၢ်သးအိၣ်ဝဲ, ဒီးပှၤနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်တၢ်တဖၣ် ကဃုထၢလၢတစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်နီတမံၤဘၣ်ohန့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအပူၤ တမၤဘၣ်ဒိ နဖိအ တၢ်နုာ်လီၤ ပၣ်ဃုာ်လၢ ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်တမံၤလၢ်လၢ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံန့ၣ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျၢ Jill Young ဖဲ ၃၁၂-၂၈၈-၇၆၃၅ မ့တမ့ၢ်jiyoung@air.org. လၢတၢ်သံကွၢ်ထီရီၤဘၣ်ဃးဒီး APS ကၠိပျၢ်ဝံၤ အလီၢ်ခံ တၢ်မၤအကျဲသနူအဂီၢ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျၢ Shannon Blackard ဖဲ smblackard@aurorak12.org မ့တမ့ၢ် ခီဖျိ ကိး ၇၂၀-၆၁၄-၆၄၇၈.


တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်ပှၤနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် တၢ်တဂၤ အသိးန့ၣ်, ဝံသးစူၤဆဲးကျၢ AIR တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤကမံးတံာ် ဝဲၤကျိၤ, လၢအမ့ၢ်ဝဲပှၤလၢအဟံးမူ ဒါလၢတၢ်ဒီသဒၢတၢ်တိာ်ကျဲၤ အပှၤ နုာ်လီၤပၣ်ဃုာ် တၢ်တဖၣ်, ဖဲ IRB@air.org, တၢ်ကိးလီတဲစိ ကလီနီၣ်ဂံၢ် ဖဲ ၁-၈၀၀-၆၃၄-၀၇၉၇, မ့တမ့ၢ် c/o IRB, 1000 Thomas Jefferson St. NW, Washington, DC 20007 .

ယအဲၣ်ဒိးမၤပှဲၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံန့ၣ်လီၤ. ယကဘၣ်ဆဲးမၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.


နမ့ၢ်နၢ်ပၢၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢထး ဒီးအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤအပူၤန့ၣ်, ဝံသးစူၤမၤနီၣ်လီၤကွီၤလၢ အအိၣ်ဖဲ “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢ ယကဆဲးမၤဆူညါ” အကပၤန့ၣ်တက့ၢ်.

နမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံဘၣ်န့ၣ်, ဝံသးစူၤမၤနီၣ်လီၤကွီၤလၢ အအိၣ်ဖဲ “တမ့ၢ်ဘၣ်, ယတအဲၣ်ဒိးဆဲးမၤဆူညါဘၣ်,” အကပၤဒီး နကဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံတၢ်မၤအကျဲသနူန့ၣ်လီၤ.

Question Title

* 1. မ့ၢ်နအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်လၢနကမၤပှဲၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါသမံထံအံၤအပူၤဧါ.

T