Tổng quan về Đơn Đăng Ký 2021

Cảm ơn quý vị đã nộp đơn đăng ký tham gia Access Paratransit Advisory Committee (APAC). Mục đích của Ủy Ban Cố Vấn là tư vấn cho King County Metro Transit, Giám Đốc Điều Hành King County và Hội Đồng về các vấn đề liên quan đến dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access với các điều khoản về hợp đồng cho dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access.

Access Paratransit Advisory Committee (APAC) có mười một (11) thành viên do Giám Đốc Điều Hành bổ nhiệm và được Hội Đồng xác nhận bằng giấy đề nghị chính thức. Các thành viên bao gồm hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access, thành viên gia đình của hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access, đại diện của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access và đại diện của các tổ chức hỗ trợ hành khách sử dụng dịch vụ giao thông công cộng cho người khuyết tật Access và/hoặc hành khách tiềm năng có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Các thành viên sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ một năm hoặc hai năm. APAC tổ chức cuộc họp công khai hàng tháng và tổ chức các cuộc họp của tiểu ban khi cần thiết để hoàn thành kế hoạch làm việc và giải quyết các vấn đề khác khi có vấn đề phát sinh. Các cuộc họp hàng tháng của APAC được tổ chức vào Thứ Hai của tuần thứ hai hàng tháng từ 6 giờ chiều - 7 giờ 30 phút tối và hiện được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom cho đến khi có thông báo mới.

Việc hoàn thành đơn đăng ký này không đảm bảo rằng quý vị được bổ nhiệm vào Access Paratransit Advisory Committee, mà đơn đăng ký của quý vị sẽ được cung cấp cho Giám Đốc Điều Hành King County và Hội Đồng để xem xét bổ nhiệm. Có thể nộp sơ yếu lý lịch thay vì nộp biểu mẫu đăng ký hoàn chỉnh.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ để điền biểu mẫu này, bao gồm cả việc gửi thông tin của quý vị qua điện thoại hoặc TTY, qua email hoặc gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện, vui lòng gửi email đến haveasay@kingcounty.gov hoặc gọi (206) 263-1939.

T