Screen Reader Mode Icon

Hướng dẫn

Khảo sát này dành cho phụ huynh học sinh Alabama nhận được dịch vụ thông qua Chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP)/Kế hoạch dịch vụ gia đình cá nhân hóa (IFSP). Trong khảo sát này, “giáo dục đặc biệt” đề cập đến các dịch vụ đặc biệt được cung cấp cho học sinh thông qua IEP/IFSP.

Chỉ chọn một câu trả lời cho mỗi câu. Câu trả lời khảo sát của Quý phụ huynh sẽ được bảo mật và được sử dụng để cải thiện các dịch vụ dành cho trẻ em có IEP/IFSP trên toàn tiểu bang. Vui lòng hoàn thành một cuộc khảo sát cho một học sinh.

Question Title

* 2. Giới tính học sinh:

Question Title

* 3. Chủng tộc/Sắc tộc của học sinh: (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 4. Học sinh nhận dịch vụ IEP/IFSP chủ yếu vì: (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 5. Lớp học của học sinh: (Vui lòng chỉ chọn một.)

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc của phụ huynh: (Vui lòng chỉ chọn một.)

0 of 12 answered
 

T