Pagsusuri sa Feedback ng Plano ng Lugar  (20-30 na minuto)

Ang mga Serbisyo ng Pagtanda at Pagiging  Independente o Aging & Independence Services (AIS)  ay humihiling ng resulta mula sa mga nakatatandang mga adulto at sa mga interesado sa mga isyu na nakakaapekto sa mga nakatatandang mga adulto sa County ng  San Diego. Kami ay nag-uupdate ng aming Plano ng Lugar – isang apat na taong pagplaplano ng dokumento na kinakailangan ng Older Americans Act  na nagpopondo sa mga lokal na programa  ng mga nakakatanda.  Ang impormasyon na aming kinolekta ay mahalaga sa layuning pagplaplano at gagabay sa amin  sa pagbigay ng mga serbisyo at magpaunlad  ng mga programa sa mga nakakatandang mga adulto. Pakibahagi ang iyong kaalaman sa ibaba at tumulong na hubugin ang hinaharap na mga serbisyo  para sa mga nakatatandang mga adulto sa County ng  San Diego. Lahat ng mga nakolekta sa impormasyon ay itinatagong kumpidensyal.

Question Title

* 1. Ang bayan/lungsod na aking tinitirahan o zip code:

Question Title

* 2. Ako ay nanirahan sa komunidad na ito ng:

Question Title

* 3. Araw ng Kapanganakan o Edad:

Question Title

* 4. Kasarian:

Question Title

* 5. Katayuan sa Pag-aasawa:

Question Title

* 6. Oryentasyon sa Kasarian:

Question Title

* 7. Edukasyon (pinakamataas na antas ng gradong nakumpleto):

Question Title

* 8. Mga Kapansanan:(Itsek lahat ng nalalapat)

Question Title

* 9. Trabaho:

Question Title

* 10. Kaayusan sa Paninirahan:

Question Title

* 11. Naninirahan sa mga Quarters:

Question Title

* 12. Ikaw ba ay kasalukuyang nasa tungkulin ng pangangalaga?

Question Title

* 13. Lahi:

Question Title

* 14. Etnisidad:

Question Title

* 15. Pangunahing Lengguahe:

Question Title

* 16. Paano mo nakukuha ang impormasyon na iyong kailangan? (Itsek lahat ng nalalapat.)

Question Title

* 17. Bago ngayon, narinig mo ba ang Pagkatanda at Independenteng mga

Question Title

* 18. Kung ikaw ay pamilyar sa Aging & Independence Services, anong mga programa/serbisyo ang iyong nagamit o naisangguni sa iba?

Question Title

* 19. Bago ngayon, narinig mo ba ang AIS Call Center?

Question Title

* 20. Narinig mo ba ang 2-1-1?

Question Title

* 21. Ang listahan sa ibaba ay mga aktibidad na mahirap para sa ibang mga tao. Itsek ang kahon na pinakamabuting naglalarawan kung gaano kahirap ang bawat aktibidad para sa iyo.

  1 - Independente 2 - Kailangan ng Ilang Pisikal na Tulong 3 - Kailangan ng Maraming Pisikal na Tulong 4 - Dependente Tumanggina Ipahayag
Pagkain
Pagligo
Pag-toilet
Paglipat sa kama/upuan
Paglakad
Pagbihis
Paggawa ng Pagkain
Pag-shopping
Pamamahala ng medikasyon
Pamamahala ng salapi/pagbayad ng utang
Paggamit ng telepono
Mabigat na gawaing bahay
Magaan na gawaing bahay
Bakuran/Gawain sa hardin
Pag-ayos/pagpapanatili ng bahay
Transportasyon

Question Title

* 22. Para sa bawat aktibidad na mayroon kang kahirapan, itsek kung sino ang tumutulong sa iyo sa aktibidad na iyon. (Halimbawa, ang iyong anak ay nabayaran para tulungan ka sa “pagkain”, itsek ang “nabayarang manggagawa” na kahon)

  Asawa/ Katuwang Ibang Kamag-anak Hindi Kamag-anak Boluntaryo sa Ahensiya Nabayarang Manggagawa Walang Sinuman Tumanggina Ipahayag
Pagkain
Pagligo
Pagpunta sa Paliguan
Pagpunta at Pag-alis sa kama
Paglakad
Pagdamit/pagpalit
Paghanda ng pagkain
Pag-shopping
Pamamahala ng medikasyon
Pamamahala ng salapi
Paggamit ng telepono
Pagsagawa ng mabibigat na gawaing bahay
Pagsagawa ng magaan na gawaing bahay
Abilidad sa transportasyon

Question Title

* 23. Sa ibaba ang listahan ng mga isyu/ kondisyon/pag-alala, na maaaring makaapekto sa kalidad ng buhay ng indibidwal. Itsek ang kahon na pinakamabuting naglalarawan kung gaano naging problema ito sa iyo.

  Walang Problema Menor Problema Malubhang Problema
Mga aksidente sa loob/labas ng tahanan (hal.pagkahulog)
Krimen
Pagkalumbay na Kondisyon
Trabaho
Enerhiya/utilidad
Pangangalagang pangkalusugan
Gawaing bahay
Pabahay
Isolasyon
Legal na bagay
Pagkalungkot
Salapi upang mamuhay
Pagkuha ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo/mga benepisyo
Pagtatala/pag-aplay sa mga serbisyo/mga benepisyo
Pag-aalaga sa bata na 18 na taong gulang pababa
Pag-aalaga sa isa pang may sapat na gulang

Question Title

* 24. Ang dalawang problema mula sa Katanungan 23 na pinakanakaapekto sa akin ay:

Question Title

* 25. Sa katapusan ng bawat buwan, ikaw ba ay may sapat na salapi sa pagbili ng balanseng pagkain?

Question Title

* 26. Ikaw ba ay maaaring magmaneho sa isang pamilihan, mamili ng pagkain at magbuhat ng mga supot na napamili sa iyong tahanan?

Question Title

* 27. Ikaw ba ay maaaring pisikal na magluto ng pagkaing masustansiya at balanse (Halimbawa: Maaari ka bang tumayo sa lutuan upang magluto ng pagkain)

Question Title

* 28. Ang iyong mga appliance sa sambahayan ay gumagana ba nang tama? (Halimbawa: Ang iyong refrigerator ba ay may malamig na temperatura? Ang iyong oven ba at lutuan ay may tamang pampainit na mga elemento?)

Question Title

* 29. Ikaw ba ay intensyonal na nabawasan o nadagdagan ng 10 pounds sa huling 6 na buwan?

Question Title

* 30. Ikaw ba ay may magagamit na pampublikong transportasyon sa iyong lugar o komunidad?

Question Title

* 31.  Ikaw ba ay gumagamit ng pampublikong transportasyon?

Question Title

* 32. (31a) Kung oo, gaano kadalas mo ginagamit ang pampublikong transportasyon sa huling buwan?

Question Title

* 33. Ang mga sumusunod na mga isyu ba ay balakid para sa iyo? (Itsek ang lahat na nalalapat)

Question Title

* 34. Sa kalahatan, kung nais mong pumunta sa isang lugar, paano ka madalas makarating doon?

Question Title

* 35. Pakitsek kung ano ang nalalapat sa iyo upang makagalaw.

Question Title

* 36. Alin sa mga sumusunod na bagay ang meron ka/pinagmamay-ari?

Question Title

* 37. Sa nakalipas, alin sa mga sumusunod ang iyong naranasan na balakid sa paggamit ng teknolohiya?

T