ABSL Albania Annual Report

Hyrje
 
Përshëndetje! Ky anketim i të cilit po bëheni pjesë (*lexoni më poshtë mbi Dhënien e Konsentit dhe Ruajtjen e Konfidencialitetit) po bëhet me qëllim mbledhjen e të dhënave në mbështetje të Raportit Vjetor 2022 hartuar nga ABSL Albania.
Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve me anë të këtij anketimi ka si synim përpilimin e një studimi të pavarur mbi sektorët BPO, ITO, R&D, SSC dhe industrinë e shërbimeve të biznesit në tërësi.
Nga këtu, studimi që rrjedh prej këtyre të dhënave ka dobishmëri në ofrimin e një panorame të plotë të shërbimeve të Industrisë, dinamikave, sfidave, problematikave ejt., duke krijuar kushtet për reflektim dhe përmirësim të tyre.
Në këtë mënyrë, ju lutemi të plotësoni anketimin duke qenë sa më të hapur.
Faleminderit për pjesëmarrjen dhe kontributin tuaj!
 
 

*Mbi Dhënien e Konsentit dhe Ruajtjen e Konfidencialitetit
 
Pjesëmarrja juaj në këtë anketim dhe të dhënat e mbledhura janë plotësisht mbi bazat e pëlqyeshmërisë (konsentit) dhënë me vullnet të lirë nga ana juaj.
Për t’u siguruar për anonimatin tuaj, për mbledhjen etike të të dhënave dhe informacionit, si dhe cilësinë e punës, ju konfirmojmë se konfidencialiteti i pjesëmarrjes në këtë anketim ruhet në interesin tuaj më të lartë nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave GDPR (General Data Protection Regulation).

Question Title

* 1. Ju lutem tregoni në cilët prej këtyre qyteteve operon biznesi juaj ?

Question Title

* 2. Ju lutem tregoni sektorin ku operon biznesi juaj ?

Question Title

* 3. Nëse jeni profesionist i lirë, ju lutem tregoni fushën ku operoni ?

Question Title

* 4. Ju lutem tregoni strukturën e kapitalit tuaj sipas origjinës ?

Question Title

* 5. Sa vite keni që operoni në treg ?

T