1. แบบสอบถามความพึงพอใจของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

คำอธิบาย
แบบสอบถามนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจของ " ผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ " ในหน่วยงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง  5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และ สุโขทัย ดังนี้
1. ภาครัฐ ได้แก่ รพศ/รพท./รพ.สต/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
2. องค์กรอิสระและภาคเอกชน เช่น สปสช.
3. สื่อมวลชน เช่น สำนักประชาสัมพันธ์เขต ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชนทุกสาขา
ต่อข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก และ กรมควบคุมโรค

คำชี้แจง แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค

* 1. ท่านเป็นเพศได ?

* 2. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่านคือ ?

* 3. ประเภทเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ท่านสังกัดคือ ? ( เลือกใกล้เคียงที่สุด )

* 4. ระยะเวลาทำงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ของท่านคือ ?

* 5. ประเภทสื่อที่ท่านรับผิดชอบคืออะไรบ้าง ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 6. กิจกรรมที่ กรมควบคุมโรค / สคร.9 บริการให้กับเครือข่าย ( สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

* 7. ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์กรมควบคุมโรค

ประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อกรมควบคุมโรค อยู่ในระดับใด ? ( โปรดตอบทุกข้อ )

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ท่านคิดว่ากรมควบคุมโรคมีองค์ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่จะสนับสนุนให้กับเครือข่าย
2. เมื่อท่านเห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ท่านจะทราบว่ามาจากกรมควบคุมโรค
3. การให้บริการ/ข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรของกรมควบคุมโรค
4. ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการทำข่าว
5. ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคชัดเจนและทันเหตุการณ์
6. ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง พอเพียง และสอดคล้องกับความต้องการ
7. การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ
8. การเข้าถึงข้อมูลทาง Website มีความสะดวกและทันสมัย
9. กิจกรรมที่จัดโดยกรมควบคุมโรค เป็นประโยชน์ต่อท่าน คือ 9.1 ข่าวแจก
9.2 การศึกษาดูงาน
9.3 อบรมด้านวิชาการ
9.4 การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
9.5 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าว

* 8. ในภาพรวมแล้วท่านมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของ กรมควบคุมโรค มากเพียงใด ?

* 9. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมที่จัดโดยกรมควบคุมโรค ควรทำข้อใดบ้าง? ( สามารถตอบได้หลายข้อ )

* 10. กิจกรรมที่ควรเพิ่มเติมนอกจากกิจกรรมที่ กรมควบคุมโรค จัดให้คือ ? ( โปรดกรอกข้อความ )

T