1. Quý vị muốn Cảnh Sát Trưởng mới đề cập tới các vấn đề/ưu tiên quan trọng nào?

2. Cảnh Sát Trưởng mới nên có kinh nghiệm và hồ sơ công tác như thế nào?

3. Cảnh Sát Trưởng mới cần có những kỹ năng và phẩm chất nào để thành công tại Oakland?

4. Còn điều gì mà quý vị muốn Thành Phố xem xét khi lựa chọn Cảnh Sát Trưởng mới?

5. Quý vị sẵn sàng làm gì hoặc đóng góp gì để giúp Cảnh Sát Trưởng mới?

T