1. CÁC CÂU HỎI VỀ VIỆC MUỐN THAM DỰ ỦY BAN CÔNG TÁC

Chúng tôi tha thiết đón mời quý vị tham gia phục vụ trong một Ủy Ban Công Tác của Học Khu Liên Hợp Tiểu Học Alum Rock. Tham dự vào một ủy ban sẽ mang lại cho quý vị các cơ hội để đề cập đến các vấn đề cần quan tâm cùng với các học sinh và gia đình trong vùng Alum Rock, để phối hợp với các phụ huynh, nhân viên văn phòng và thành viên cộng đồng, để trao đổi chuyên môn, và giúp đỡ chúng tôi tiếp tục tiến tới trên con đường mang lại nền học vấn tốt đẹp cho học sinh của chúng ta.

Trách Nhiệm:

Trách nhiệm sẽ thay đổi tùy theo mỗi ủy ban và trách vụ của ủy ban trong năm. Thành viên trong ủy ban có thể trông đợi phục vụ tối thiểu một giờ họp trong mỗi tháng và một vài công việc phải làm giữa các kỳ họp. Chúng tôi trông đợi quý vị đáp ứng tích cực lời kêu gọi sự tình nguyện. Vì vậy, chúng tôi cũng xin quý vị thông cảm trong trường hợp số người tình nguyện vượt quá số cầu về thành viên trong các ủy ban. Chúng tôi quan tâm đến sự cung cấp cho quý vị các cơ hội để phục vụ trong mọi lãnh vực của cộng đồng nhà trường, hoặc là phục vụ trong các ủy ban, hoặc là cộng tác trong những hoạt động khác tại nhà trường và tại các nha sở của học khu.

Nạp đơn cách nào:

Xin xử dụng mẫu đơn trên mạng này để chia sẻ các thông tin liên lạc và chỉ dẫn về sở thích riêng của quý vị muốn cộng tác trong loại ủy ban nào. Chúng tôi sẽ cố gắng để điều hợp sở thích của quý vị với nhu cầu của các ủy ban. Sau khi đã điền đơn muốn tham dự này, xin ấn nút SUBMIT tại cuối đơn, khi quý vị đã sẵn sàng gửi lá đơn tới Hội Đồng Quản Trị Học Khu.

T