1. Αξιολόγηση από Εκπαιδευόμενους

1. Στοιχεία Εκπαιδευόμενου

2. Φύλο:

3. Ηλικία:

4. Επίπεδο Εκπαίδευσης:

5. Κατάσταση Απασχόλησης:

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος & Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ
Α. Αξιολόγηση Προγράμματος

7. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Γενική εντύπωση από το Πρόγραμμα
Βαθμός κάλυψης των θεματικών αντικειμένων
Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με τους άλλους συμμετέχοντες

8. Ο χρόνος που διατέθηκε για τη διεξαγωγή των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος ήταν:

9. Το πλήθος των εκπαιδευομένων για ένα τέτοιο πρόγραμμα ήταν:

10. Σημειώστε στο κελί το πλήθος των εκπαιδευομένων ανά σταθμό εργασίας (PC):

11. Η αναλογία αυτή βοήθησε στην επίτευξη των σκοπών της διδασκαλίας:

12. Πόσο συχνά ανατρέξατε - συμβουλευτήκατε τα εγχειρίδια (βιβλίο - σημειώσεις) που διατέθηκαν από το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας:

Β. Αξιολόγηση Οργάνωσης του ΠΚΕΕΠ – Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Καταρτιζομένων

13. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποια η γνώμη σας για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποστήριξη των διαδικασιών εντός του ΠΚΕΕΠ
Καταλληλότητα χώρων διδασκαλίας
Γραμματειακή υποστήριξη – Εξυπηρέτηση
Γ. Αυτοαξιολόγηση

14. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο (1 = ελάχιστος, 10 = μέγιστος):
Είστε πια ικανός με τη βοήθεια του υπολογιστή:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Να συντάξετε ένα κείμενο
Να στείλετε ένα mail
Να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο
Να διαχειριστείτε αρχεία και έγγραφα
Να γνωρίζετε ποιο λογισμικό εργαλείο (MS Word, Excel, e-mail κ.λπ.) πρέπει να επιλέξετε για το πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε ή/και, αντίστροφα, γνωρίζετε τι προβλήματα μπορεί να επιλύσει κάθε εφαρμογή
Έχετε μια γενική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του υπολογιστή (σε λογικό και φυσικό επίπεδο), των δυνατοτήτων και των ορίων του;
Είστε πια ικανός να ενεργήσετε ανεξάρτητα για να βελτιώσετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας (π.χ. μπορείτε να ανακαλύψετε νέες λειτουργίες μιας εφαρμογής ή τουλάχιστον μπορείτε να προσπαθήσετε να καταλάβετε τη λειτουργία ενός προγράμματος που δε γνωρίζετε);
Δ. Μελλοντικές Κινήσεις - Ενημέρωση

Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω φράσεις και επιλέξτε τον αριθμό (βαθμό) που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο:

15. Σκοπεύετε να συνεχίσετε την κατάρτισή σας στα προχωρημένα προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ);

16. Κατά πόσο είστε ενημερωμένοι για την ύπαρξη των προχωρημένων προγραμμάτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.);

T