Profil respondenta

 
12% of survey complete.
Dobrý deň,
Ďakujeme vám za ochotu spolupracovať na príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie formou vyplnenia tohto dotazníku. Vyplnenie vám zaberie cca 15 minút. Otázky označené * sú povinné. Termín na vyplnenie dotazníka je 30. september 2014 vrátane.

Dotazník má za cieľ zmapovať hráčov kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) v regiónoch a ich potreby. Výsledky dotazníkového prieskumu budú doplnené o štatistické údaje o kreatívnom priemysle v regiónoch a budú slúžiť ako podklad pre prípravu tzv. regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS), ktorá pre regionálnych hráčov KKP , absolventov kreatívnych odborov, či mladých podnikateľov zadefinuje dimenzie regionálneho projektu vybudovať strešnú infraštruktúru tzv. kreatívneho centra s ďalšími službami ako je inkubátor/akcelerátor, inovačný hub, technológie, zvýhodnené prenájmy priestorov, podpora dopytu apod.

Predbežné výstupy budú prezentované na ďalšom pracovnom stretnutí, za účasti zástupcov MK SR, regionálnej samosprávy a socio-ekonomických partnerov, najmä kreatívcov.
O termínoch stretnutí v regiónoch Vás budeme vopred informovať prostredníctvo regionálnych koordinátorov prípravy RIUS.Question Title

* 2. Kontaktné údaje

Question Title

* 3. Webová stránka / blog

Question Title

* 4. Koho v tomto prieskume reprezentujete ?

T