Bws Arfordir Llŷn Coastal Bus

Cychwynwyd y gwasanaeth bws hwn ar ddydd Sul, Mawrth a Iau o gwmpas arfordir Llŷn yn ystod haf 2015. Helpwch ni trwy roi eich barn am y gwasanaeth?
This new bus service has run every Sunday, Tuesday and Thursday around the Llŷn coast in summer 2015. Help us by giving us your opinion of the service?

Question Title

* 1. Rhowch eich barn am y wefan
 How would you rate the website?

Question Title

* 2. Rhowch eich barn am y wybodaeth hyrwyddo.
How would you rate or publicity information?

Question Title

* 3. Rhowch eich barn am y gwasanaeth
Overall, how would you rate the service?

Question Title

* 4. Dewiswch y dyddiau a'r amseroedd y byddech chi'n fwyaf tebygol o ddefnyddio Bws yr Arfordir.
Please choose the days and times that you would be more likely to use the Coastal Bus

Question Title

* 5. Pa mor hawdd oedd defnyddio'r gwasanaeth? Dewisiwch yr atebion sy'n wir i chi.
How easy was it to use the service. Please check the answers that you agree with

Question Title

* 6. Oedran  Age

Question Title

* 7. O ble ydych chi'n dod? Where do you come from?

Question Title

* 8. Ble fuoch chi ar ymweliad? Os buoch chi'n cerdded - o ble i ble?
Where did you visit? If you walked tell us the start and finish points.

Question Title

* 9. Mae'r bws yn rhedeg ar hyd yr arfordir rhwng Nefyn ac Abersoch ac fe aiff i Llithfaen a Llanbedrog ar alwad. Hoffech chi i'r bws fynd i rywle gwahanol yn Llŷn? dwedwch lle
The bus runs along the coast between Nefyn and Abersoch and pick up can be requested as far as Llithfaen and Llanbedrog. Would you like the bus go somewhere else in Llŷn? tell us where

Question Title

* 10. Rhowch unrhyw wybodaeth arall. Gall hyn ein helpu i wella a pharhau'r gwasanaeth:
Please add any other information that could help us improve and continue the service:

T