1. How to write a great research paper, and get it accepted by a high impact journal

* 1. ความรู้เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]

  1 2 3 4 5 N/A
ก่อนอบรม
หลังอบรม

* 2. การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน / การเรียนของท่าน
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]

  1 2 3 4 5 N/A
ประโยชน์ที่ได้รับ

* 3. ความสามารถในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
[1 (น้อย)- - - - - - - - - -5 (มากที่สุด) N/A=ไม่มีข้อมูล]

  1 2 3 4 5 N/A
ความพึงพอใจ

* 4. ท่านทราบข่าวการบรรยายครั้งนี้จากที่ใด

* 5. ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อใด (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ)

* 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

T