1. VN_Elements PBA_End of Training Survey

 
Chúc mừng bạn đã hoàn thành Khóa học về Dạy học Dự án của Intel (Intel®Teach Elements Project-Based Approaches). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi/ nhận xét về Khóa học.

* 1. Thông tin về bạn:

* 2. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu mô-đun và bài tập của Khóa học Dạy học Dự án (Intel Teach® Elements Project-Based Approach)?

* 3. Khóa học điện tử này có hữu ích đối với bạn không?

* 4. Những nội dung nào sau đây là hữu ích đối với bạn? (có thể chọn nhiều câu trả lời)

* 5. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu Hoạt động Kế hoạch Hành động?

* 6. Các Hoạt động Kế hoạch Hành động này có hữu ích đối với bạn không?

* 7. Bạn sẽ giới thiệu Khóa học này với bạn bè hay đồng nghiệp của mình không?

8. Ý kiến đóng góp của bạn để cải tiến khóa học?

9. Bạn muốn được hướng dẫn thêm những nội dung nào khác trong khóa học này? (Có thể chọn nhiều nội dung)

* 10. Bạn có muốn được cập nhật về những khóa học mới của Chương trình Intel® Teach Elements?

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Trân trọng,
Chương trình Giáo dục Intel Việt Nam.

T