Exit this survey

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ เพื่อที่ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี โดยงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์จะได้นำผลการสำรวจไปประกอบการพิจารณากำหนดเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน วันและเวลาเรียน เพื่อดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ในวิทยาเขตปัตตานีต่อไป ในการนี้จึงใคร่ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการตอบแบบสอบถามและส่งให้ฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 นี้ครับ -ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ-(เอกนรินทร์ เอกอริยะสิริ)

1. คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด

2. ระดับการศึกษาสูงสุด

3. ทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการพัฒนามากที่สุด (เลือกตอบไม่เกิน 3 คำตอบ)

4. ระดับชั้นที่ต้องการเรียน/อบรม

5. จำนวนผู้เรียนที่เหมาะสมในการฝึกอบรม

6. วันที่เหมาะสมในการจัดอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

7. ระยะเวลาในการอบรมต่อครั้ง

8. จำนวนชั่วโมงเรียนตลอดหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

9. ระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

10. สิ่งที่อยากให้มีในการอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)

T