Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία και σε ποιο βαθμό, θέλετε να έχει η επιχειρηματική ευκαιρία;

Question Title

* 1. Ποια από τα ακόλουθα στοιχεία και σε ποιο βαθμό, θέλετε να έχει η επιχειρηματική ευκαιρία;

  Καθόλου Λίγο Πολύ
Μερική απασχόληση
Ελεύθερο ωράριο
Ανερχόμενος κλάδος
Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες μου
Διαρκή εκπαίδευση
Να γίνεται από το σπίτι
Να δημιουργεί πολλαπλασιαζόμενο εισόδημα
Να έχει δοκιμασμένο σύστημα ανάπτυξης
Να χρειάζεται ελάχιστο κεφάλαιο
Να είναι κληρονομήσιμη
Να έχει καταναλώσιμα προϊόντα
Να έχει δίκαιο σύστημα αμοιβών
Για ποιους από τους παρακάτω λόγους θέλετε μια επιχειρηματική ευκαιρία;

Question Title

* 2. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους θέλετε μια επιχειρηματική ευκαιρία;

  Καθόλου Λίγο Πολύ
Να αποταμιεύω για τη σύνταξη μου
Απόκτηση εργασίας
Να μην έχω αφεντικά
Να αποδείξω τι αξίζω
Να έχω εισόδημα για τα χόμπι μου
Εισόδημα για ταξίδια
Αλλαγή εργασίας
Να συνταξιοδοτηθώ όποτε εγώ θέλω
Εναλλακτική πηγή εισοδήματος
Εισόδημα για διακοπές με την οικογένεια μου
Συνεργασία με θετικούς ανθρώπους
Αξιοποίηση ταλέντων
Αγορά περιουσιακού στοιχείου
Ανασφάλεια παρούσας εργασίας
Να αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία
Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων
Αξιοποίηση επαφών μου
Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους θα θέλατε περισσότερο να αναπτύξετε την επιχείρηση σας;

Question Title

* 3. Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους θα θέλατε περισσότερο να αναπτύξετε την επιχείρηση σας;

Έχετε προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία;

Question Title

* 4. Έχετε προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία;

Τι χρόνο θα αφιερώνατε ημερησίως στην επιχειρηματική ευκαιρία η οποία θα ικανοποιούσε τα κριτήρια που αναφέρατε;

Question Title

* 5. Τι χρόνο θα αφιερώνατε ημερησίως στην επιχειρηματική ευκαιρία η οποία θα ικανοποιούσε τα κριτήρια που αναφέρατε;

Με βάση όλα τα παραπάνω σε ένα χρόνο από την έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας τι μηνιαίο εισόδημα από αυτή θα θεωρούσατε ικανοποιητικό;

Question Title

* 6. Με βάση όλα τα παραπάνω σε ένα χρόνο από την έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας τι μηνιαίο εισόδημα από αυτή θα θεωρούσατε ικανοποιητικό;

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε στην απάντηση του ερωτηματολογίου. Συμπληρώστε και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με το μέσο που έχετε δηλώσει ως επιθυμητό.

Question Title

* 7. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέσατε στην απάντηση του ερωτηματολογίου. Συμπληρώστε και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με το μέσο που έχετε δηλώσει ως επιθυμητό.

T