Ви се обраќаме со информација за тековен проект „CirculaMare“ како дел од 10 земји во Медитеранскиот регион, а во нашата земја се спроведува во Општина Штип и Општина Македонска Каменица. Проектот има за цел да помогне во намалување на отпадот од пластика која се одлага на несоодветен начин со кој се врши негативно влијание врз животната средина. Преку проектот се планира развивање на иновативни решенија за управување со пластиката (различни видови на пластика) која за жал завршува во нашите реки и езера.
Една од активностите во проектот е спроведување на анкета на граѓаните во Општина Македонска Каменица, со цел добивање на податоци за управување со отпадот особено пластиката во општината.
Ве молиме да го пополните со цел добивање подетални податоци за управувањето со отпадот во Вашата општина.
Ви благодариме на соработката во борбата за здрава и почиста околина!

Од тимот на ЕкоМозаик!

Question Title

* 1. Град/населено место

Question Title

* 2. Населено место

Question Title

* 3. Улица

Question Title

* 4. Име на испитаникот (не е задолжително)

Question Title

* 5. Тип на домување

Question Title

* 6. Пол на испитаникот

Question Title

* 7. Години на испитаникот

Question Title

* 8. Тип на домување 

Question Title

* 9. Кое е вообичаеното одлагање на отпад во Вашето домаќинство ?

Question Title

* 10. Колку често се собира отпадот од Вашата околина ?

Question Title

* 11. Колку често го изнесувате отпадот од Вашето домаќинство ?

Question Title

* 12. Како го одлагате отпадот (може да бидат повеќе одговори)

Question Title

* 13. Доколку не се користат услугите на комуналното претпријатие, наведете зошто :

Question Title

* 14. Каде го одлагате медицинскиот отпад (лекови) електронски отпад, кабаст отпад (мебел и сл.)?

Question Title

* 15. Дали ги плаќате услугите за собирање на отпад/вклучувајќи дополнителни трошоци?

Question Title

* 16. Дали знаете што се прави понатаму по неговото собирање?

Question Title

* 17. Кој тип на отпад најмногу се создава?

Question Title

* 18. Дали мисите дека одвоеното собирање на отпад е важно?

Question Title

* 19. Дали го селектирате отпадот во Вашата куќа?

Question Title

* 20. Доколку одговоривте со НЕ, тогаш која е главната причина зошто не го разделувате отпадот?

Question Title

* 21. Дали би го одлагале отпадот во 2 одвоени канти (1 канта за органски отпад и 1 канта за друг вид на отпад)?

Question Title

* 22. Според Вас кој е одговорен за чист град?

Question Title

* 23. Колку сте спремни да платите за соодветна услуга за управување со отпад во градот/населеното место?

Question Title

* 24. Дали мислите дека отпадот има вредност? Доколку да, на кои начини можеме да го користиме отпадот во наша корист?

Question Title

* 25. Дали би сакале да ги одлагате шишињата/пластичниот отпад во одвоени канти?

Question Title

* 26. Дали мислите дека е неопходно да се намали количината на Вашиот (пластичен) отпад?

Question Title

* 27. Дали мислите дека Вашиот пластичен отпад има одредена финансиска вредност?

T