Screen Reader Mode Icon
This survey forms part of Morlais’ tourism recreation monitoring strategy.  The responses to this survey will be used to create a baseline of marine activity around Anglesey and contribute to the monitoring of the local tourism and recreation sector. / 
Mae’r arolwg hwn yn rhan o strategaeth monitro hamdden twristiaeth Morlais. Bydd yr ymatebion i’r arolwg hwn yn cael eu defnyddio i greu gwaelodlin o weithgarwch morol o amgylch Ynys Môn a chyfrannu at fonitro’r sector twristiaeth a hamdden leol.

Question Title

* 1. Please enter today's date/ Nodwch y dyddiad heddiw

Date

Question Title

* 4. When did you visit Anglesey? / Pryd wnaethoch chi ymweld ag Ynys Môn?

Question Title

* 5. What is your activity on Anglesey today? (Tick all that applies) / Beth yw eich gweithgaredd ar Ynys Môn heddiw? (Ticiwch bopeth sy'n berthnasol)

Question Title

* 6. How long will you spend in the water on your activity? / Pa mor hir fyddwch chi'n ei dreulio yn y dŵr ar eich gweithgaredd?

Question Title

* 10. How many boats/vessels do you own or use locally on Anglesey? / Faint o gychod ydych chi'n berchen neu'n eu defnyddio'n lleol yn Ynys Môn?

Question Title

* 11. Are you registered to launch with the Isle of Anglesey Council, CCBC or other i.e. Holyhead marina? / Ydych chi wedi cofrestru i lansio gyda chyngor Ynys Môn, CCBC neu arall h.y. marina Caergybi?

Question Title

* 12. Was your activity cut short today? If yes please state why e.g. weather. / A gafodd eich gweithgaredd ei dorri'n fyr heddiw? Nodwch pam e.e. tywydd.

Question Title

* 13. What Health & Safety measures did you implement for your activity? / Pa fesurau Iechyd a Diogelwch wnaethoch chi eu rhoi ar waith ar gyfer eich gweithgaredd?

Question Title

* 15. What equipment did you hire for the day? / Pa offer wnaethoch chi ei logi am y diwrnod?

Question Title

* 22. Where did you eat during your visit? / Ble wnaethoch chi fwyta yn ystod eich ymweliad?

Question Title

* 24. Did you complete this questionnaire online or face-to-face? / A wnaethoch chi gwblhau'r holiadur hwn ar-lein neu wyneb i wyneb?

0 of 26 answered
 

T