1. Default Section

* 1. ข้อมูลทั่วไป

* 2. ท่านเคยทำธุรกิจขายตรงผ่านทางออนไลน์หรือไม่?

* 3. ส่วนใหญ่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออะไร?

* 4. ท่านใช้อินเตอร์เน็ตบ่อยแค่ไหน?

* 5. ส่วนใหญ่ท่านใช้อินเตอร์เน็ตที่ใด?

* 6. หากมีการจัดสัมนาเกี่ยวกับการสอนการทำงานออนไลน์ท่านจะเลือกที่อะไรเป็นอันดับแรก?

* 7. หัวข้อการทำตลาดออนไลนที่ท่านสนใจมีอะไรบ้าง?(ตอบได้หลายข้อ)

* 8. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสัมนา

T