Μεταποίηση-Εμπόριο-Υπηρεσίες-Τουρισμός

Διαδικασία Προαξιολόγησης
Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.
Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ:

Μεταποίηση - Εμπόριο - Υπηρεσίες - Τουρισμός

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:
1)   Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

Υψος δανείου: €10.000 έως €500.000 ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως
διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης είναι:  Δαπάνες ίδρυσης, επέκτασης, αγορά πρώτων υλών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, μισθοδοσίες προσωπικού, λειτουργικά κόστη.

2)   Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Υψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000
διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη,
Καταληκτική ημερομηνία την 31.10.2023 έως εξαντλήσεως  του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Ποιο είναι το ύψος χρηματοδότηση που επιθυμείτε.

Question Title

* 3. Τι μορφής δάνειο επιθυμείτε:

Question Title

* 5. ή δυνατότητα περιόδου χάριτος είναι από 3 μήνες έως 2 έτη

Question Title

* 6. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα της επιχείρηση σας.

Question Title

* 7. Έτος ενάρξεως/Ιδρύσεως

Question Title

* 8. Εταιρικό ΑΦΜ

Question Title

* 10. Ποιοι είναι ή Κωδικοί δραστηριότητας ΚΑΔ της επιχείρηση σας.

Question Title

* 12. Έχετε εργαζομένους στην επιχείρηση σας, αν ναι πόσους υπαλλήλους.

Question Title

* 13. Υπάρχει φορολογική ενημερότητα.

Question Title

* 14. Υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα.

Question Title

* 15. Δύναται από την τράπεζα να ζητηθεί ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης, Υπάρχουν δικά σας κεφάλαια.

Question Title

* 16. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2019,2020,2021.

Question Title

* 17. Ποιες χρήσεις ήταν σε κερδοφορία.

Question Title

* 18. Έχετε δανεισμό σε τραπεζικά ιδρύματα.

Question Title

* 19. Είχες τους τελευταίους 3 μήνες αιτηθεί σε τράπεζα για δάνειο, κάρτα η άλλο δανειακό προϊόν που απορρίφθηκε;

Question Title

* 20. Ποιες είναι η τράπεζες που έχετε συνεργασία.

Question Title

* 21. Υπάρχουν καθυστέρησης τραπεζικών δανείων.

Question Title

* 22. Η επιχείρηση βρίσκεται για κάποιο θέμα στον Τειρεσία.

Question Title

* 23. Υπάρχουν ακίνητα προς εξασφάλιση, αν ναι τι είδους ακίνητο υπάρχει.

Question Title

* 24. Αν ναι Αναλύστε την επιφάνεια, και ποια είναι η χρίση των ακινήτων.

Question Title

* 25. Πόλη περιοχή των ακινήτων σας.

Question Title

* 26. Επιλέξιμες δαπάνες που θα ακολουθήσετε.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών. Δηλαδή οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες, είναι οι εξής:

Question Title

* 27. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 28. NEWLETTER
Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletter μας ;

Question Title

* 29. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.ltasolutionsltd.com

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καθώς και τη προσκόμιση των φυσικών φακέλων στους αρμόδιους τραπεζικούς φορείς.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε μαζί μας στο 0035 7991 27453 ή στο info@ltasolutionsltd.com
 

T