Európska štúdia o postoji psychiatrov k ich pacientom

Drahí kolegovia,
Pozývame Vás na účasť v tomto prieskume.
Cieľom tejto štúdie je preskúmať postoj psychiatrov a lekárov v predatestačnej príprave vo všeobecnej a detskej psychiatrii k ich pacientom. Chceli by sme tiež odhaliť vzťah medzi týmto postojom a sociodemografickými údajmi o práci.
Každý účastník bude požiadaný, aby odpovedal na otázky a vyhlásenia. Dokončenie prieskumu by malo trvať približne 6 minút.

Všetky informácie získané v prieskume slúžia iba na výskumné účely. Údaje získané počas tohto prieskumu sa zbierajú a ukladajú anonymne. Účastníkov tejto štúdie nebude možné identifikovať. Štatistické analýzy sa budú vykonávať na súhrnných údajoch, preto nie je možné identifikovať jednotlivých respondentov. Po dokončení štúdie sa hypertextový odkaz na prieskum deaktivuje. Účasť na tejto štúdii je dobrovoľná a kedykoľvek môžete svoju účasť v tomto prieskume stiahnuť, bez uvedenia dôvodu.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať pracovnú skupinu pre výskum na nasledujúcich e-mailových adresách.

Hlavný investigátor: Dorottya Őri dr.ori.dorottya@vadaskert.hu

Národný koordinátor: Matúš Virčík vircikmatus@gmail.com

Question Title

* 1. Týmto vyhlasujem, že mi boli poskytnuté dôkladné informácie týkajúce sa okolností mojej účasti na tomto výskume. Pozorne som si prečítal informácie ohľadne prieskumu a porozumel som jeho obsahu. Súhlasím s podmienkami a chcem sa zúčastniť na tejto štúdii. Chápem, že účasť na tejto štúdii je dobrovoľná a anonymná. Chápem, že údaje sa budú analyzovať a nie je možná žiadna osobná identifikácia. Súhlasím s použitím anonymných údajov zhromaždených počas tohto procesu, aby mohli byť prístupné iným výskumným pracovníkom. Vyhradzujem si právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť bez toho, aby som o tom musel uviesť dôvody a mať akékoľvek negatívne následky.

0 of 38 answered
 

T