* 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

* 2. Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία γέννησης (ημέρα/μήνας/έτος):

* 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

* 4. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ή ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ/ΤΡΙΑΣ
(παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα δύο)

* 5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

* 6. ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Επιθυμώ να είμαι μέλος ή υποστηρικτής/τρια με συνδρομή:

* 7. Επιθυμώ να πληρώνω την συνδρομή μου με:

* 8. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Επιθυμώ να συμμετέχω στις εξής θεματικές ομάδες:

* 9. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Επιθυμώ να συνεισφέρω εθελοντικά στα εξής αντικείμενα:

T