1. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη και μας κάνει καλύτερους! / Your opinion is valuable and makes us better!

Παρακαλούμε, σημειώστε παρακάτω οποιαδήποτε παρατήρηση, παράπονο ή υπόδειξη, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και οποιονδήποτε παράγοντα πιστεύετε ότι συμβάλλει στην ικανοποίησή σας. / Please note below any comments, complaints or suggestions that could help us improve the quality of our products and services, as well as any factor you think contributes to your satisfaction.

Question Title

* 1. Με τι κριτήρια επιλέξατε την εταιρία μας; / Under which criteria did you choose our company?

Question Title

* 2. Είστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων μας; / Are you satisfied with the quality of our products?

Question Title

* 3. Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση τιμής / ποιότητας των προϊόντων μας; / Are you satisfied with the price / quality of our products?

Question Title

* 4. Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα της τεχνικής μας υποστήριξης; / How would you rate the quality of our technical support?

Question Title

* 5. Πόσο πιθανό είναι ότι θα προτείνετε το προϊόν που αγοράσατε σε ένα φίλο ή συνάδελφο; / How likely it is to propose the product you bought to a friend or colleague?

Question Title

* 6. Πόσο πιθανό είναι ότι θα προτείνετε την τεχνική μας υποστήριξη σε ένα φίλο ή συνάδελφο; / How likely it is to propose our technical support to a friend or colleague?

Question Title

* 7. Με δικά σας λόγια, ποια είναι τα πράγματα που θα θέλατε να βελτιώσουμε στην εταιρία μας; / In your own words, what are the things you would like us to improve on our company?

Question Title

* 8. Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρίας σας / Please fill in the details of your company.

Question Title

Εικόνα
Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T