Survey sa Pakete ng Impormasyon

Gustong mapabuti ng Department of Developmental Services at ng mga sentrong panrehiyon ang impormasyong ibinibigay sa mga indibidwal at pamilya kapag isinasaalang-alang nila ang alinman sa programang Early Start o mga pangkalahatang serbisyong ibinibigay ng mga sentrong panrehiyon.

 

Bumubuo kami ng pakete ng impormasyon para matulungan ang mga pamilyang maunawaan ang sistema ng sentrong panrehiyon at ang mga serbisyo at suportang available para sa lahat ng edad. Magiging available ang pakete sa internet, at ibibigay din ito sa mga pamilyang naghahanap ng mga serbisyo ng sentrong panrehiyon. Kinakailangan ng batas na kasama sa mga pakete ang mga sumusunod:

·       Ang pangkalahatang ideya ng sistema ng Sentrong Panrehiyon

·       Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Mamimili sa Sentrong Panrehiyon at ng Kanilang Mga Pamilya

·       Gabay sa Mga Dulugan

·       Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan para sa

o   Mga Sentrong Panrehiyon

o   Department of Developmental Services (DDS)

o   Disability Rights California (DRC)

o   State Council on Developmental Disabilities (SCDD)

Kailangan namin ang iyong mungkahi para matulungan kaming makapagdesisyon sa kung anong karagdagang impormasyon ang isasama sa pakete ng impormasyon. Makakatulong din sa amin ang iyong mungkahi na makapagdesisyon sa kung anong iba pang impormasyon ang maaaring nasa iba pang madaling ma-access na lokasyon tulad ng sa isang attachment o sa website.

Ganap na walang pagkakakilanlan ang iyong mga tugon, at makakatulong sa amin ang iyong mga sagot na makapagdesisyon sa mga pinakakapaki-pakinabang na paraan para ma-access ng mga pamilya ang impormasyong kailangan nila. Salamat.

T