Question Title

* 1. Thov xaiv koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Peb yuav koj ua kom tiav ib qhov kev ntsuas xyuas no rau txhua lub tsev kawm ntawv uas koj muaj menyuam mus kawm.

Question Title

* 2. Thov ntsuas cov nqe lus hauv qab no.

  Txaus Siab Kawg Nkaus Txaus Siab Me Ntsis Tsis Tshua Txaus Siab Heev Tsis Txaus Siab Hlo Li N/A
Lub tsev kawm ntawv muaj kev cob qhia ntawv zoo heev li.
Cov naiskhu muaj kev sib hwm nrog cov tubntxhais kawm ntawv.
Lub tsev kawm ntawv muaj kev xyuam xim zoo rau kuv tus me nyuam.
Kuv txaus siab txog tus thawj xib fwb txoj kev coj.
Ntaub ntawv txog lub tsev kawm ntawv yeej muab los tham tawm zoo.
Kuv tus menyuam muaj kev kawm ntawv uas nyuaj rau nws kom nws paub ntau ntxiv.
Cov naiskhu qhia kuv txog kuv tus menyuam txoj kev kawm tau.

Question Title

* 3. Thov ntsuas cov nqe lus hauv qab no.

  Txaus Siab Kawg Nkaus Txaus Siab Me Ntsis Xwb Tsis Tshua Txaus Siab Heev Tsis Txaus Siab Hlo Li N/A
Kuv yeej muaj peev xwm mus nrog tus thawj xibfwm saib tsev kawm ntawv tham yog kuv muaj kev txhawj xeeb.
Kuv yeej muaj kev koom tes nrog kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.
Lub tsev kawm ntawv muaj kev cai uas meej rau cov tubntxhais kawm ntawv raws.
Kuv txaus siab txog kuv tus me nyuam txoj kev kawm ntawv tau rau hauv tsev kawm ntawv.
Lub tsev kawm ntawv yeej zoo siab txais tos kuv.
Kuv tus menyuam yeej nqa ntaub ntawv tseem ceeb (homework) los ua tom tsev.
Kuv txaus siab rau lub tsev kawm ntawv vim lawv muaj kev qhia ntawv zoo.

Question Title

* 4. Thov ntsuas cov nqe lus hauv qab no.

  Txaus Siab Kawg Nkaus Txaus Siab Me Ntsis Xwb Tsis Tshua Txaus Siab Heev Tsis Txaus Siab Hlo Li N/A
Tus thawj sibfwb saib lub tsev kawm ntawv yeej mloog sawv daws tej kev txhawj xeeb thiab pab sawv daws.
Kuv pom zoo lub tsev kawm ntawv no rau kuv cov phooj ywg.
Cov naiskhu txaus siab muab kev pab rau kuv tus menyuam kom nws kawm tau zoo zog.
Lub tsev kawm ntawv nrog rau cov kev taug yeej tu huv si tsis muaj khib nyiab.
Cov neeg ua haujlwm rau hauv tsev kawm ntawv yeej muaj sijhawm nrog kuv tham yog kuv toob kas.
Lub tsev kawm ntawv muaj kev qhuab qhia zoo los tswj thaum muaj teeb meem nrog cov tubntxhais kawm ntawv.
Lub tsev kawm ntawv muaj kev qhuab qhia zoo los tswj txoj kev hais lus phem thiab saib tsis tau lwm tus.

Question Title

* 5. Thov ntsuas cov nqe lus hauv qab no.

  Txaus Siab Kawg Nkaus Txaus Siab Me Ntsis Xwb Tsis Tshua Txaus Siab Heev Tsis Txaus Siab Hlo Li N/A
Cov kev cai los tswj kev hnav ris tsho yeej zoo thiab pab kom cov tubntxhais kawm ntawv coj cwj pwm zoo.
Cov kev cai los tswj kev hnav ris tsho yeej muab los siv ncaj ncees txhua lub sijhawm.

Question Title

* 6. Thov xaiv ib tug qhabnias rau txhua lo lus nug.

  A B C D F
Muab los saib tagnhro, Kuv xav muab lub tsev kawm ntawv txog kev qhia ntawv tus qhabnias:

Question Title

* 7. Thov teb cov nqe lus hauv qab no.

  Muaj Tsis Muaj
Kuv muaj cov ntaub ntawv nkag mus rau ParentPortal mus xyuas kuv tus menyuam cov qhab nias.
Kuv tseem nias hnub txais tau kuv tus menyuam lub tsev kawm ntawv cov email/los sis lus kaw hauv xov tooj.
Peb muaj computer uas tauj internet los yog lwm yam khoom zoo ib yam nyob tom tsev.

Question Title

* 8. Thov teb cov nqe lus hauv qab no.

  Tas Mus Li Xwb Tej Zaum Tsis Muaj N/A
Kuv tus menyuam lossis cov menyuam txoj kev siv internet tom tsev yeej muaj ib tug neeg laus saib xyuas lawv zoo heev.

T