Αναφορικά με το Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» του ΠΑΑ 2014-2020

Question Title

* 1. Από πού πληροφορηθήκατε για την προκήρυξη του Προγράμματος στο οποίο υποβάλατε επενδυτική πρόταση;

Question Title

* 2. Πώς κρίνετε την ιστοσελίδα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ;

Question Title

* 3. Πώς κρίνετε την εικόνα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ σε σχέση με τις υπηρεσίες που σας παρείχε;

Question Title

* 4. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά των στελεχών της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σας;

  Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Απόλυτα
Σε ποιο βαθμό κρίνονται ως ποιοτικές, επίκαιρες και αξιόπιστες οι πληροφορίες που παρέχει η Υπηρεσία μας;
Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι η Υπηρεσία μας λειτουργεί αποτελεσματικά;
Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι η Υπηρεσία μας λειτουργεί με ταχύτητα;
Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι τα στελέχη της Υπηρεσίας μας είναι συνεργάσιμα και ευγενικά;

Question Title

* 5. Τι οφέλη προσδοκάτε από την υποβολή αίτησης στήριξης στο CLLD/Leader για την επένδυσή σας;

Question Title

* 6. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο / υπόδειξη / σχόλιο;

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Question Title

* 7. Φορέας που εκπροσωπείτε

Question Title

* 8. Φύλο

Question Title

* 9. Ηλικιακή Ομάδα

0 από 9 απαντήθηκαν
 

T