Caron Architecture LLC is working for AKA Investors, LLC on the development of 9201 Delridge Way SW Seattle, WA 98106. The proposal is to create a 5 story apartment building.
 
There will be a community meeting held on Tuesday December 3, 2019 from 6-7 pm at the Jim Wiley Center - Joe Thomas Community Room: 9800 8th Ave SW, Suite 104, Seattle, WA 98106.
Please click through the survey to share your feedback about this project. The survey will be open from November 7th through December 5th, 2019. 
Contact: Andrew Kluess; AndrewKluess@caronarchitecture.com
 
This information is being collected by AKA Investors, LLC and Caron Architecture but may be submitted to the City of Seattle. Therefore, personal information entered on this form may be subject to disclosure to a third-party requestor pursuant to the Washington Public Records Act. The public's data is collected in conducting Early Community Outreach through the City of Seattle's Department of Neighborhoods requirements. We understand how important this information is. We do not sell information we collect, and only share it when required by law.
 
Tiếng Việt (Vietnamese):
Công ty kiến trúc Caron đang làm việc với những nhà đầu tư AKA LLC về việc tái phát triển của địa chỉ 9201 Delridge Way SW Seattle, WA 98106.  Đề xuất này là một tòa nhà chung cư năm tầng  sử dụng hỗn hợp mới.
 
Sẽ có buổi họp cộng đồng vào ngày thứ ba mùng 3 tháng 12 năm 2019 từ 6 tới 7 giờ tối tại trung tâm Jim Wiley, phòng cộng đồng Joe Thomas tại 9800 8th Ave SW, Suite 104, Seattle, WA 98106. 

Xin vui lòng nhấn hết tới bản thăm dò ý kiến để chia xẻ phản hồi của quý vị về dự án này. Bản thăm dò sẽ được bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2019 
Ngượi liến lac: Andrew Kluess; AndrewKluess@caronarchitecture.com
 
Tin tức này đang được những người đẩu tư AKA, LLC và công ty kiến trúc Caron, nhưng có thể được gửi tới thành phố Seattle.  Do đó, thông tin cá nhân trong mẫu đơn này có thể bị tiết lộ cho người yêu cầu bên thứ ba theo đạo luật hồ sơ lưu trữ công cộng của tiểu bang Washington.  Dữ liệu của cộng đồng được thu thập khi tiến hành buổi tiếp cận cộng đồng sớm thông qua các yêu cầu của văn phòng khu dân cư thành phố Seattle.  Chúng tôi hiểu thông tin này quan trọng như thế nào.  Chúng tôi không bán thông tin mà chúng tôi thu thập, và chỉ chia xẻ thông tin đó khi pháp luật yêu cầu.

Espanol:
Caron Architecture está trabajando para AKA Investors LLC en la remodelación del edificio ubicado en 9201 Delridge Way SW, Seattle WA 98106. La propuesta consiste en un nuevo edificio de apartamentos de uso mixto de 5 pisos.

Habrá una reunión comunitaria el martes 3 de diciembre de 6:00 a 7:00 p.m. en el Jim Wiley Center - Joe Thomas salón comunitario, Suite 104.

Haga “clic” en la encuesta para compartir sus comentarios sobre este proyecto.

Nombre del contacto: Andrew Kluess andrewkluess@caronarchitecture.com

Esta información está siendo recopilada por AKA Investors, LLC y Caron Architecture, pero puede ser enviada a las oficinas de la Ciudad de Seattle. Por lo tanto, la información personal recabada en este formulario puede estar sujeta a la divulgación solicitada por terceros de conformidad con la ley de registros públicos de Washington. La información recopilada en la reunión de vinculación/información comunitaria se realiza de acuerdo a los requerimientos del Departamento de Colonias de la Ciudad de Seattle (City of Seattle´s Department of Neighborhoods). Entendemos lo importante que es esta información. Nosotros no vendemos ninguna información recopilada y solo la compartimos cuando por ley se requiera.

Question Title

* 1. What is your connection to this development project? (Select all that apply)
Bạn có liên hệ gì đến dự án phát triển này ? (Chọn tất cả nếu thích hợp)
¿Cuál es su conexión con este proyecto? (Seleccione todos los que correspondan) 

Question Title

* 2. What is most important to you about a new building on this property?
Điều quan trọng nhất đối với bạn về việc xây dựng toà nhà mới tại nơi này là gì?
¿Qué es lo más importante para usted sobre un nuevo edificio en esta propiedad?

Question Title

* 3. What concerns do you have about this project? (Select any/all that apply)
Bạn có lo lắng gì về dự án này không? (Hãy chọn bất cứ/ hay tất cả áp dụng cho)
¿Qué preocupaciones tiene acerca del proyecto? (Seleccione uno o todos los que correspondan)

Question Title

* 4. Is there anything specific about this property or neighborhood that would be important for us to know?
Có bất cứ điều cụ thể mà quan trọng gì về bất động sản này hoặc về khu phố để cho chúng tôi cần biết không?
¿Hay algo específico y/o importante que debamos saber acerca de esta propiedad o vecindario?

0 of 4 answered
 

T